Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zajakury - CZ052.3604.5207.152137 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sobotka

Číslo obce PRVKUK 152137
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.152137
Kód obce 573493
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.152137.01 Zajakury 15213 152137

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zajakury je místní částí města Sobotka a leží cca 3,5 km jihovýchodně v nadmořských výškách 359 – 386 m
n.m. Obec má 27 trvale bydlících obyvatel a jedná o roztroušenou zástavbu.
Severně nad obcí protéká vodoteč Žehrovka.
V budoucnu se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Provozní řád skupinového vodovodu Sobotka 2004
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Sobotka

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zajakury Trvale bydlící - - - 27 30 34 36
Přechodně bydlící - - - 20 24 24 24
Celkem - - - 47 54 58 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sobotka 2487 2416 2428 2411 2395 2427 2427 2399 2407 2371 2382 2377 2318 2420

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zajakury - - - 0 0 40 42

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,44 2,88 4,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,44 2,88 4,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Zajakury je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami. Dnes se v obci nevyskytují žádné problémy s zásobami vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části města Sobotky - Zajakury bude zřízen veřejný vodovod napojený na systém vodovodu města
Sobotky. Napojení je podmíněno výstavbou zásobního řadu mezi Staňkovou Lhotou a Rakovem. Kde bude napojení provedeno na přívodní řad u odbočky na Staňkovu Lhotu. Vodovodní řády DN 80 v zástavbě budou navrženy v celkové délce cca 1,37 km a budou pod tlakem VDJ „Čakan“ na kótě 397,25 m. n. m.
Zástavba Zajakur je poměrně rozptýlená. Vodovod bude veden zástavbou lokality Zajakury podél průjezdné komunikace a bude zásobovat vodou nemovitosti, rozmístěné v blízkosti této komunikace. V okrajových částech zástavby (samotách) bude ponecháno individuální zásobování vodou z lokálních studní.
Přivaděč vody DN 200 bude proveden podél komunikace III/28010 bude sloužit i pro přivedení vody do místní části města Sobotka – Lavice. Jedná se zásobní řad, který bude propojovat Staňkovu Lhotu a Čakan.
 
Realizace vodovodu je naplánována na rok 2022.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobém znehodnocení všech zdrojů je možno obec napojit na skupinový vodovod Sobotka.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zajakury - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zajakury - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Zajakury nemá vybudován kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány v žumpách a septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Jičín cca 14 km. Vzhledem k počtu objektů doporučujeme výhledově zachovat individuální likvidaci odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zajakury 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zajakury - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva