Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krsmol - CZ052.3604.5210.009806 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stará Paka

Číslo obce PRVKUK 9806
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.009806
Kód obce 573507
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.009806.01 Krsmol 00980 9806

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Krsmol je místní část obce Stará Paka a leží 3 km západně v nadmořských výškách 470 – 492 m n.m. V obci žije 43 trvale bydlících obyvatel v cca 16 domech určených k trvalému bydlení. Celou obcí protéká místní potok.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
vyplněný sběrný formulář " Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krsmol Trvale bydlící - - - 42 45 45 45
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 47 50 50 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stará Paka 2026 2065 2053 2040 2052 2065 2081 2084 2069 2081 2087 2102 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krsmol - - - 42 45 45 45

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,94 4,94 4,94 4,94
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,92 3,92 3,92 3,92
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,90 3,90 3,90 3,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,02 1,02 1,02 1,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Krsmol je vybavena veřejným vodovodem. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé.
Zdrojem vody pro vodovod je zářez o vydatnosti 0,5 l/s. Z něj je voda dopravována do vodojemu o objemu 40 m3 vybudovaném v letech 1928 – 1930.
V roce 2018 bylo realizováno propojení na skupinový vodovod Stará Paka z vodojemu Brdo. Avšak zásobení obyvatelstva je i nadále ze zářezu. Novým propojením bude voda doplňována v případě nedostatku vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude v dalších letech prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vyřešeno propojením na skupinový vodovod Stará Paka z vodojemu Brdo.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krsmol - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krsmol - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,17 4,26 4,36 4,45
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,61 2,67 2,73 2,79
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Krsmol není vytvořen soustavný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme zachování současného stavu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krsmol 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krsmol - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva