Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Roškopov - CZ052.3604.5210.141461 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stará Paka

Číslo obce PRVKUK 141461
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.141461
Kód obce 573507
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.141461.01 Roškopov 14146 141461

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obce Roškopov a Ústí jsou místní část obce Stará Paka a leží v těsné návaznosti podél komunikace ve směru na Novou Ves v nadmořských výškách 389 – 414 m n.m. V obcích žije 168 trvale bydlících obyvatel v přibližně 107 domech určených k rodinnému bydlení. Oběma obcemi protéká Olešanka do které se vlévá v západní části Ústí potok popelka. V severní části katastru Roškopova se nachází vrch Jíva (568 m n.n.). Kromě minerálů mědi se zde vyskytují acháty, jaspisy a křemeny.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roškopov Trvale bydlící - - - 168 170 170 170
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 218 220 220 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stará Paka 2026 2065 2053 2040 2052 2065 2081 2084 2069 2081 2087 2102 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roškopov - - - 168 170 170 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,26 13,26 13,26 13,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,41 10,41 10,41 10,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,93 8,93 8,93 8,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,48 1,48 1,48 1,48
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,84 2,84 2,84 2,84

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní části Roškopov a Ústí jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Stará Paka – Nová Paka samostatným vodovodním řadem DN 160 prodlouženým ze zásobovacího řadu ze Staré Paky. Obce se nacházejí v tlakovém pásmu vodojemu Stará Paka 2 x 350 m3 456,50 m n.m. Zdroje vody pro celý skupinový vodovod jsou rozděleny do tří pramenišť. V prameništi Stupná jsou tři vrty : vrt S1 s povoleným odběrem 10 l/s, vrt S2 s povoleným odběrem 5 l/s a vrt S3 s povoleným odběrem 18 l/s. V prameništi Vrchovina jsou využívány dvě sběrné studny (zářezy + prameny) S1 a S2, obě o vydatnosti 8 l/s (celkem 16 l/s). Třetí, poslední prameniště Karlov využívá tři vrty : K1 vydatnosti 15 l/s, K2 vydatnosti 6 l/s a K3 vydatnosti 5 l/s. Kvalita surové vody ze všech zdrojů je vyhovující. Pro zásobování Staré Paky je podstatné prameniště Karlov situované nad Starou Pakou.
Z prameniště Stupná je voda čerpána do vodojemu Vrchovina, dále přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec o objemu 1000 m3 (vysoké tlakové pásmo). Z prameniště Vrchovina je část vody gravitačně přivedena rovněž přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec a část vody gravitačně do vodojemu Husův kopec o objemu 200 m3 (nízké tlakové pásmo). Z prameniště Karlov je voda čerpána do vodojemu Stará Paka dno 456,50/ hl. 460,50 m.n.m. o obsahu 700 m3 (nízké tlakové pásmo) pro zásobení Staré Paky, dále je část přečerpávána čerpací stanicí Šlejharova v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec. Kapacita vodojemů je v současné době dostatečná.
Hlavním zásobním řad od zdrojů do vodojemu Stará Paka je DN 225, z vodojemu do centra zástavby DN 250, který se ve Staré Pace dělí na dva řady DN 150 po obou stranách Rokytky. Další rozvodné řady jsou nižších dimenzí, DN 150, 100, 80.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu Roškopov bude v budoucnu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod Stará Paka je zásoben z více zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z ostatních. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí vody balené. Při dlouhodobém výpadku je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a doplnit tím zásobování vodou pitnou pomocí vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roškopov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roškopov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,50 17,56 17,63 17,69
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,95 10,99 11,03 11,07
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Roškopov není vytvořen soustavný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme zachování současného stavu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roškopov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roškopov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva