Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Staré Smrkovice - CZ052.3604.5204.154776 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Smrkovice

Číslo obce PRVKUK 154776
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.154776
Kód obce 573523
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.154776.01 Staré Smrkovice 15477 154776

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Staré Smrkovice leží na jižní hranici bývalého okresu Jičín 4 km východně od města Vysoké Veselí v nadmořských výškách 242 – 254 m n.m. Obec má 270 trvale bydlících obyvatel v 79 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 23 objektů určených k individuální rekreaci cca 69 obyvatel. V severní části obce se nachází rybník.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovod
Situace kanalizace
Informace od provozovatele vodovodu VOS Jičín
Povolení k vypouštění OV do vod povrchových z ob.kanalizace (1/2017)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Smrkovice Trvale bydlící - - - 270 270 270 270
Přechodně bydlící - - - 69 80 80 80
Celkem - - - 339 350 350 350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Staré Smrkovice 274 265 266 270 276 280 277 264 267 260 267 269 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Smrkovice - - - 257 260 260 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 74 74 75 75
Maximální potřeba vody m3/den - - - 95 95 95 95
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 92,52 91,15 89,77 88,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 78,64 77,13 75,61 74,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,31 11,44 11,57 11,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 67,33 65,69 64,04 62,40
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 13,88 14,02 14,16 14,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Staré Smrkovice byl v letech 2004 - 2008 vybudován vodovod. Vlastníkem vodovodu je Obec Staré Smrkovice. Vodovod je napojen na Vodárenskou soustavu Východní Čechy, která je ve správě Královéhradecké provozní a. s. Voda je přivedena z části Paška přívodním řadem délky 200 m. Rozvodné vodovodní řady v obci mají délku 3,1 km. Vodovod Nový Bydžov je v majetku a správně VAK Hradec Králové.
Na vodovod je napojeno cca 80 % obyvatel obce. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni z individuálních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zásobování nových rozvojových ploch bude řešeno napojením na stávající vodovodní systém, případně výstavbou nových rozvodných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé při problémech se zásobami vodou ve studních budou zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Smrkovice - - - 162 200 200 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Smrkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,64 25,80 26,96 28,12
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 15,42 16,14 16,87 17,59
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Staré Smrkovice se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb., v aktuálně platném znění. Obec Staré Smrkovice je vlastníkem a provozovatelem této kanalizace. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu vydal dne 8. 11. 2017 Krajský úřad Královéhradeckého Kraje pod č. j. KUKHK-30732/ZP/2017-5.
Kanalizace v obci byla budována původně jako dešťová postupným zatrubňováním silničních příkopů a připojováním jednotlivých producentů OV. Kanalizace není zakončena centrální ČOV. Předčištěné odpadní vody z napojených nemovitostí jsou spolu s vodami srážkovými gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí celkem čtyřmi výustními objekty do místních vodních recipientů, jimiž jsou vodní tok Lužanka (IDVT 10185528) a bezejmenný vodní tok IDVT 10177053 zvaný „Mlýnský náhon“.
Celková délka kanalizační sítě je 2.289 m.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Smrkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Smrkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva