Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Puchlovice - CZ052.3602.5205.005991 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Puchlovice

Číslo obce PRVKUK 5991
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.005991
Kód obce 573531
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.005991.01 Puchlovice 00599 5991

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Puchlovice leží cca 14 km západním směrem od Hradce Králové a cca 2 km severozápadně od obce Roudnice v nadmořských výškách okolo 231 – 234 m n.m. Obec má 111 trvale bydlících obyvatel v 32 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů.
Téměř veškeré komunikace v obci jsou zpevněné, hlavní průtah obcí má povrch asfaltový, část komunikací v postranních částech je nezpevněná.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Puchlovice Trvale bydlící - - - 111 109 105 100
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 111 109 105 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Puchlovice 127 125 124 124 123 124 123 121 111 113 108 104 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Puchlovice - - - 63 61 57 52

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,37 3,17 2,98 2,78
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,98 2,81 2,63 2,46
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,98 2,70 2,43 2,15
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,39 0,35 0,32 0,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Puchlovice je zásobena vodovodem Puchlovice o célkové délce 2,824 km. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s. Majitelem vodovodu je obec Puchlovice. Vodovod je propojen s Vodárenskou soustavou Východní Čechy ze severu od Nechanic, kde se zásobní řad napojuje na hlavní vodovodní přivaděč Hradec Králové – Nový Bydžov.
 
Základní údaje vodovod
IČME: 5205-605999-48172898-1/1
IČPE: 5205-605972-48172898-1/1-27461211
 
V Nechanicích je osazena redukční šachta (pro redukci tlaku) a odtud pokračuje zásobní řad DN 300 mm jižním směrem až do obce Trnava, kde odbočuje zásobní řad DN 200 mm, který pokračuje směrem na Puchlovice a Roudnici. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty Nechanice.
 
Obcí prochází vodovod DN 200 (součást VSVČ) v majetku Vodovody a kanalizace, a.s. a v provozování Královéhradecké provozní, a.s.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
Obyvatelé nepřipojeni na vodovod odebírají vodu z domovních studní, kvalita vody je dostačující.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Nouzové zásobování připojených obyvatel lze též zajistit dovozem vody ze zdroje Třesice-Písek (cca 10 km). U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Puchlovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Puchlovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou částečně vybudovány povrchové, dešťové svody na odvodnění vozovek, do které jsou z nových objektů svedeny předčištěné splaškové odpadní vody 10 DČOV a z 15 septiků. Starší zástavba má jímky na vyvážení. Svody z obce jsou vyústěny v jednom místě do místní vodoteče, která teče do Bystřice.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti, struktury zástavby a s klesajícím počtem obyvatel není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Puchlovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Puchlovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva