Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Batín - CZ052.3604.5207.157546 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Střevač

Číslo obce PRVKUK 157546
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157546
Kód obce 573540
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157546.01 Batín 15754 157546

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Batín je místní částí obce Střevač. Leží 3,5 km severozápadně v nadmořských výškách 311 – 315 m n.m.
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy a bývalými zemědělskými usedlostmi, částečně využívanými i k rekreaci.
Místní částí prochází komunikace III/27932.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel.
Část Batína odvodňuje Bystřice, která pod Batínem pramení (čhp 1-04-05-020) a část Libáňský potok (čhp 1-04-05-019), který se posléze do Bystřice vlévá.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚPO Střevač (REGIO, projektový atelier s.r.o., 03/2019)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batín Trvale bydlící - - - 50 50 50 50
Přechodně bydlící - - - 26 26 26 26
Celkem - - - 76 76 76 76

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Střevač 283 282 283 278 290 290 283 280 291 282 279 291 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batín - - - 60 60 60 60

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 26 26 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,00 26,00 26,00 26,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,20 7,20 7,20 7,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,20 7,20 7,20 7,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 18,50 18,50 18,50 18,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Batín je v součastné době vybudován místní vodovod. Vodovod je zásoben ze zdroje (vydatnost cca 1 l/s), umístěném v prostoru vodojemu severně nad Batínem odkud je voda rozvedena dále do spotřebiště. Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé. Současný stav zásobování vodou je vyhovující.
Vodovod je v majetku a správě obce Střevač.
V roce 2017 - 2018 proběhla rekonstrukce vodojemu a stávající nádrž byla nahrazena nádrží nerezovou. Max objem nádrže je 20 m3, provozní objem 5,6 m3 je pro zásobování Batína dostačující.
Dále byla rekonstruována stávající čerpací stanice - jednak technologicky (nová čerpadla), jednak byly provedeny stavební úpravy (výměna oken).
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém, kterým je místní část Batín zásobována, je vyhovující.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí
V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby dle záměrů obyvatelstva a obce Střevač.
V celém návrhovém období bude na vodovodu prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel místní části Batín se předpokládá dpravou vody z vrtu RK 3 v Batíně.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Batín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,79 4,79 4,79 4,79
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,00 3,00 3,00 3,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Batín není v současné době vybudována systematická kanalizace, pouze sporadické úseky dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod, do které jsou zaústěny některé přepady ze septiků.
Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálně v septicích a v žumpách.
Některé RD (novější výstavba) zneškodňuje vody v ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém zneškodňování odpadních vod.
U rekonstruovaných objektů budou zrevidovány septiky a buď budou doplněny o filtr nebo budou nahrazeny domovní ČOV s příslušným atestem pro vypouštění do vod podzemních.
U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy.
V každém případě musí být respektováno Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Batín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Batín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva