Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střevač - CZ052.3604.5207.157562 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Střevač

Číslo obce PRVKUK 157562
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157562
Kód obce 573540
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157562.01 Střevač 15756 157562

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Střevač leží v západní části bývalého okresu Jičín 6 km jihozápadně od města Jičín v nadmořských výškách 284 – 304 m n.m.
Součástí obce Střevač jsou místní části Nadslav, Štidla a Batín.
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy a bývalými zemědělskými usedlostmi, částečně využívanými i k rekreaci.
Střevačí prochází komunikace II/501, na kterou navazují komunikace III/28012 a III/28025.
Středem obce protéká řeka Mrlina (čhp 1-04-05-001). Severně nad obcí se na ní nachází Střevačský rybník.
V návrhovém období se nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
V obci je několik drobných podnikatelů a živnostníků a jeden soukromý zemědělec.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚPO Střevač (REGIO, projektový atelier s.r.o., 03/2019)
Projekt vodovodu Střevač (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/3019)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střevač Trvale bydlící - - - 153 153 170 180
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 198 198 215 225

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Střevač 283 282 283 278 290 290 283 280 291 282 279 291 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střevač - - - 0 0 170 180

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 7 13 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 8 16 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 6,60 13,20 19,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 6,60 13,20 19,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Střevač není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobování vodou individuálně z domovních studní.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů velmi negativně, část studní vyschla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 byl vyprojektován vodovod, který bude zásobovat Střevač, Nadslav a Štidla.
Vodovod bude napojen na skupinový vodovod Kopidlno.
Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na přívodním řadu do obce vybudována akumulace s ATS, která zajistí dostatečný tlak v celém vodovodním systému pro všechny 3 obce. Navíc pro Štidla bude vybudována další ATS.
Celková délka navržených vodovodních řadů je 7600 m.
Stavba vodovodu přichází v úvahu v letech 2020 - 2021 v závislosti na finančních možnostech investora a možnosti spolufinancování z některého z dotačních programů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel obce Střevač se předpokládá dovozem vody z vrtu RK 3 v Batíně.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střevač - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střevač - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Střevač není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
V obci je vybudována pouze sporadická, mělce uložená dešťová kanalizace. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků. Odpadní vody jsou zneškodňovány v žumpách a septicích.
Stávající kanalizace je ve správě a majetku obce Střevač.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající individuální systém zneškodnění odpadních vod.
Část producentů vypouští předčištěné odpadní vody přímo do vodoteče.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
Vzniklé kaly budou zneškodněny kompostováním nebo vyváženy na čistírnu odpadních vod Jičín.
Při úvahách o možném způsobu zneškodňování odpadních vod je nutno respektovat Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střevač 30 000,0 0,0 30 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střevač - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva