Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Štidla - CZ052.3604.5207.157571 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Střevač

Číslo obce PRVKUK 157571
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157571
Kód obce 573540
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157571.01 Štidla 15757 157571

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Štidla je místní částí obce Střevač. Leží 3,5 km severně v nadmořských výškách 368 – 381 m n. m.
Štidly prochází komunikace III/28012.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
Obyvatelé bydlí převážně v rodinných domcích v kombinaci s bývalými hospodářskými usedlostmi.
V místní části se nevyskytuje žádný vodní tok, území je součástí povodí Mrliny (č. h. p. 1-04-05-001).
Není zde žádný průmysl ani drobní podnikatelé.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚPO Střevač (REGIO, projektový atelier s.r.o., 03/2019)
Projekt vodovodu Střevač (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/3019)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štidla Trvale bydlící - - - 18 18 25 25
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 48 48 55 55

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Střevač 283 282 283 278 290 290 283 280 291 282 279 291 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štidla - - - 0 0 25 25

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 9 18 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 11 22 33
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 9,17 18,33 27,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Štidla není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou individuálně z domovních studní.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů velmi negativně, část studní vyschla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 byl vyprojektován vodovod, který bude zásobovat Střevač, Nadslav a Štidla.
Vodovod bude napojen na skupinový vodovod Kopidlno.
Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na přívodním řadu do obce vybudována akumulace s ATS, která zajistí dostatečný tlak v celém vodovodním systému pro všechny 3 lokality. Pro Štidla bude s ohledem na polohu teránu místní části vybudována další ATS, která zajistí dostatečný tlak vody.
Podrobněji viz karta obce Střevač.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel místní části Štidla se předpokládá dovozem vody z vrtu RK 3 v Batíně.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štidla - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Štidla - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Štidla není v současné době vybudována systematická kanalizace.
Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálně v septicích s podmokem a v žumpách.
Některé RD (novější výstavba) zneškodňuje vody v ČOV s vypouštěním do vod podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části a absenci vodoteče v ekonomické vzdálenosti bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém zneškodňování odpadních vod.
U rekonstruovaných objektů budou zrevidovány septiky a buď budou doplněny o filtr nebo budou nahrazeny domovní ČOV s příslušným atestem pro vypouštění do vod podzemních.
U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy.
V každém případě musí být respektováno Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štidla 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Štidla - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva