Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Říkov - CZ052.3605.5209.021717 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Říkov

Číslo obce PRVKUK 21717
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021717
Kód obce 530786
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021717.01 Říkov 02171 21717

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec obtéká řeka Úpa a v blízkosti leží také vodní nádrž Rozkoš.
Obec leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Působí zde 2 firmy s maximálně 100 zaměstnanci - AGRO CS a.s. Říkov (dobývání rašeliny a výroba rašelinových briket) a Cerea a.s.
 
Ve výhledu do roku 2030 se předpokládá pozvolný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
 
 
Podklady:
Informace od starosty obce
Informace od provozovatele vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říkov Trvale bydlící - - - 220 225 240 240
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 228 233 248 248

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Říkov 191 198 205 208 204 202 204 211 220 224 227 228 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říkov - - - 220 225 240 240

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 58 59 61 63
Maximální potřeba vody m3/den - - - 86 89 91 94
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 57,42 61,00 64,58 68,16
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,00 23,39 24,77 26,16
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,00 23,39 24,77 26,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vodovod Říkov je součástí skupinového Vodovodu Česká Skalice (viz Technická zpráva). Vlastníkem je Obec Říkov, provozovatelem společnost Českoskalická vodárenská s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Říkov.
 
Vodovod Říkov je zásoben pitnou vodou z úpravny vody Českoskalické vodárny s.r.o., kde je smíchána s podzemní vodou z vrtu J-9 a provedena chlorace, odtud zásobovacími a následně rozvodnými řady dodávána do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2015 Sb.
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obce.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Česká Skalice bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno druhým nepoškozeným zdrojem. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice – z vrtu LT-4 (cca 9 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říkov - - - 220 225 240 240

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Říkov - - - 0 225 240 240

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,00 21,67 22,33 23,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,20 13,60 14,00 14,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno 0,34 km dešťové kanalizace a 1,50 km veřejné jednotné kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem obce od roku 1964. Poslední úsek byl vybudován v roce 2003. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes DČOV a septiky u jednotlivých nemovitostí. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Říkov.
 
Jednotná kanalizace celkem: 1,50 km
stoka z betonu DN 400 v délce 0,340 km (uvedeno do provozu 1964)
stoka z betonu DN 500 v délce 0,700 km (uvedeno do provozu 1982)
stoka z betonu DN 300 v délce 0,220 km (uvedeno do provozu 1984)
stoka z plastu DN 300 v délce 0,240 km (uvedeno do provozu 2003)
 
Dešťová kanalizace celkem: 0,34 km
 
stoka z plastu DN 400 v délce 0,200 km (uvedeno do provozu 1998)
stoka z plastu DN 300 v délce 0,140 km (uvedeno do provozu 2001)
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Říkov není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody jsou svedeny do obecní kanalizace a dále odváděny 3 vyústěmi do recipientu, kterým je Mlýnský potok č.h.p. 10102059. Stáří a technický stav septiků je různý. DČOV byly postaveny v posledních 20-ti letech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
V obci Říkov navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně-technickým stavem.
 
Na základě získaných informací lze předpokládat, že kanalizace, která byla budována v akcích „Z“, o velkých vnitřních průměrech a vysokém stáří, nebude stavebně a technicky vyhovovat požadavkům na nepropustnost, a to i ve vztahu k přítokům balastních vod. Odpadní vody od všech obyvatel obce budou novou splaškovou kanalizací odváděny na stávající centrální ČOV Česká Skalice po roce 2025. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu bude doprava OV zajištěna prostřednictvím čerpací stanice (do 2 l/s, výtlačná výška do 10 m) a úsekem výtlačného potrubí z PVC 80 o délce cca 400m a gravitační kanalizaci o délce cca 1400m DN 300.
 
Všechna výše uvedená navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v roce 2025.
 
Do roku realizace se předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Říkov 0,0 11 656,0 11 656,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Říkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva