Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sukorady - CZ052.3604.5204.159409 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sukorady

Číslo obce PRVKUK 159409
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.159409
Kód obce 548880
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.159409.01 Sukorady 15940 159409

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sukorady leží na jižní hranici bývalého okresu Jičín 5 km jihozápadně od města Hořice v nadmořských výškách 260 – 270 m n.m. Obec má 220 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty určené pro individuální rekreaci cca 15 obyvatel. V jižní části obce protéká Králický potok, který napájí západně od obce rybník Temník. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Sukorady - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sukorady Trvale bydlící - - - 220 220 210 200
Přechodně bydlící - - - 15 20 25 30
Celkem - - - 235 240 235 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sukorady 210 212 217 217 220 214 212 207 208 213 222 228 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sukorady - - - 181 185 195 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 19 19 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 22 23 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,10 18,73 19,37 20,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,10 18,73 19,37 20,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Přívodní řad je veden z osady Kouty na okraj obce Sukorady, kde je umístěn zemní vodojem o objemu 2 x 20 m3. V armaturní komoře vodojemu je umístěna čerpací stanice a délka přívodního řadu je 1 256 m. Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod napojovány jednotlivé RD, jiné objekty a nově zastavěné lokality formou prodloužení vodovodního řadu. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve zdroji bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících domovní studny s nevyhovující kvalitou bude tato použita jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sukorady - - - 208 220 230 230

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sukorady - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,38 22,15 22,93 23,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,44 0,46 0,47 0,49
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Sukorady vybudována jednotná kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků a domovních čistíren. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, domácích čistíren a septiků s přepadem do zmíněné kanalizace. Výusti z obecní kanalizace jsou vyvedeny do Králického potoka, který dále natéká do nádrže Temník.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod bylo vydáno MÚ Hořice pod jednacím číslem ŽP-971/2005/HV-19/70.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude v obci ponechán stávající individuální sytém likvidace odpadních vod. U nově budovaných objektů bude na likvidaci odpadních vod umístěn tříkomorový septik s filtrem nebo domovní čistírna odpadních vod. V individuálních případech lze uvažovat o bezodtoké jímkce k akumulaci odpadních vod, která bude pravidelně vyvážena na centrální čistírnu odpadních vod a bude mít atest nepropustnosti.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sukorady 2 200,0 2 900,0 5 100,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sukorady - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva