Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třebnouševes - CZ052.3604.5204.170135 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebnouševes

Číslo obce PRVKUK 170135
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.170135
Kód obce 573612
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.170135.01 Třebnouševes 17013 170135

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Třebnouševes leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín cca 2 km jižně od města Hořice v nadmořských výškách 274 – 283 m n.m. Obec má 230 trvale bydlících obyvatel v 85 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 7 objektů určených pro individuální rekreaci cca 21 obyvatel. V blízkosti obce se nachází několik místních potoků. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Třebnouševes - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebnouševes Trvale bydlící - - - 230 230 235 240
Přechodně bydlící - - - 100 21 21 21
Celkem - - - 330 251 256 261

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třebnouševes 277 292 290 287 289 292 297 288 288 283 272 276 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebnouševes - - - 0 0 224 240

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 8 16 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 10 19 29
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 8,00 16,00 24,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 8,00 16,00 24,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Třebnouševes není vybudován žádný veřejný systém zásobování obyvatel pitnou vodou. Obyvatelé jsou zásobování individuálně pomocí domovních studní. Stávající stav je na hranici udržitelnosti a je potřeba uvažovat o výstavbě vodovodu s možností napojení na vodovod Hořice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k problémům s individuálním zásobením obyvatelstva, je obec rozhodnuta pro své obyvatele vybudovat vodovod napojený na vodovod Hořice, v ulici Husova, alternativně v ulici Žižkova. Vodovod bude poté sloužit pro obec Třebnouševes a místní části Ostrov a Vinice. Výstavba vodovodu si vyžádá položení potrubí DN 80-100 mm v celkové délce cca 5850 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisterny. Nevyhovující voda ze studní bude v tomto případě využívána jen jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebnouševes - - - 219 219 224 229

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebnouševes - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,16 21,49 21,83 22,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,48 0,55 0,61 0,68
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu. Rozhodnutí o povolení k provozování vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.12.2011. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s přepadem do stávající kanalizace a žump.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhled
V návrhovém období bude uvažováno v obci vybudování systému splaškové kanalizace s vlastní čistírnou odpadních vod pro obec Třebnouševes. ČOV je uvažována o kapacitě cca 250 EO. Toto řešení bude odvislé od finančních možností obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebnouševes 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebnouševes - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva