Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hvozdnice - CZ052.3602.5205.081710 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hvozdnice

Číslo obce PRVKUK 81710
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.081710
Kód obce 573621
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.081710.01 Hvozdnice 08171 81710

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hvozdnice leží cca 9 km západně od Hradce Králové a 2 km východně od obce Libčany na jižním svahu mírného návrší, v nadmořských výškách 256 – 282 m n. m.
Celá obec je z východu, jihu i západu obklopena ovocnými sady, na severu pak lesem.
V obci není průmysl, pouze několik drobných živnostníků, v jižní části obce je areál zasilatelské firmy.
Obyvatelstvo bydlí převážně v rodinných domech.
Obcí neprotéká žádný vodní tok, území obce odvodňuje Roudnický potok, jehož bezejmenný levostranný přítok pramení západně Hvozdnice.
Vlivem příznivé polohy a rozvojových ploch pro bydlení bude počet obyvatel postupně narůstat.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace provozovatele vodovodu a kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hvozdnice Trvale bydlící - - - 230 230 300 400
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 232 232 302 402

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hvozdnice 204 202 204 206 206 210 221 221 225 222 222 235 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hvozdnice - - - 262 262 300 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 7 8 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 8 10 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,67 7,07 8,46 9,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,02 6,26 7,49 8,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,52 4,39 5,25 6,12
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,50 1,87 2,24 2,61
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,65 0,81 0,97 1,13

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hvozdnice je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy s osazenou posilovací ATS, situovanou v jižní části sousední obce Libčany.
Hlavni zásobní řad do Libčan je veden z jihozápadního směru od obce Roudnice. V obci Libčany z tohoto řadu odbočují rozvodné řady, z nichž jeden (PVC 100) je protažen až do Hvozdnice, z něhož jsou ve Hvozdnici vybudovány rozvodné řady (PVC 100, 80). Tyto řady jsou nově vybudované a kapacitně dostatečné.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém obce Hvozdnice je na úplném začátku své životnosti a v návrhovém období se na něm nepředpokládají žádné opravy.
Pouze běžná údržba, případně rozšiřování rozvodů v souvislosti s novou zástavbou a napojování nových nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování vodou je uvažováno využití úpravny vody Hradec Králové a to buď přímou dodávkou vody nebo dovozem.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hvozdnice - - - 207 207 280 380

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hvozdnice - - - 207 207 280 380

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,48 22,35 27,22 32,09
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,21 14,34 17,46 20,58
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,46 1,87 2,27 2,68
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,94 1,22 1,50 1,78

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Hvozdnice je odkanalizována oddílnou splaškovou kanalizací, která je zakončena centrální čerpací šachtou, dopravující splaškové vody na ČOV Libčany.
Kanalizace byla budována v roce 2001 a je provedena z plastu DN 300 mm. Na síti jsou, kromě centrální čerpací šachty ještě další 2 čerpací objekty, jeden v severní části obce.
Splaškové vody z části obce "Nové Hvozdnice" je, s ohledem na nevhodnou konfiguraci terénu, rovněž přečerpávána do gravitace, odtékající do centrální čerpací šachty a dále na ČOV Libčany.
Majitelem kanalizace je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizační síť obce Hvozdnice ne na samém začátku své životnosti. V návrhovém období budou na kanalizační síť a tím i na ČOV Libčany dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok).
Na síti bude prováděna běžná údržba, zejména čerpací techniky, za účelem dosažení optimálního provozu.
Odvedení srážkových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hvozdnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hvozdnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva