Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třtěnice - CZ052.3604.5207.171140 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třtěnice

Číslo obce PRVKUK 171140
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.171140
Kód obce 573639
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.171140.01 Třtěnice 17114 171140

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Třtěnice leží 10 km jihovýchodně od Jičína v nadmořských výškách 250 – 258 m n.m. Obec má 327 obyvatel trvale bydlících ve 100 domech určených k bydlení. Dále se v obci nachází 23 chalup navštěvovaných 50 rekreanty. Středem obce protéká vodoteč Lužanka.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Třtěnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třtěnice Trvale bydlící - - - 320 338 348 358
Přechodně bydlící - - - 50 0 0 0
Celkem - - - 370 338 348 358

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Třtěnice 332 332 331 331 330 331 338 339 348 342 341 344 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třtěnice - - - 331 331 341 351

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 85 85 86 87
Maximální potřeba vody m3/den - - - 138 139 139 140
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 84,67 85,34 86,00 86,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 75,52 76,19 76,85 77,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 27,28 27,95 28,61 29,28
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 48,24 48,24 48,24 48,24
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,15 9,15 9,15 9,15

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Třtěnice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Konecchlumí. Voda je jímána vrtem KO1 o vydatnosti 5 l/s. Surová voda nevyhovuje vyhlášce 376/2000 MZdr. Voda je upravována v úpravně s kapacitou 5 l/s. Z úpravny se voda čerpá do vodojemu 100 m3 na kótě dna 310 m n.m. Do obce je voda přivedena přes obec Kovač přívodním řadem délky 1,8 km. Délka rozvodných řadů vodovodu je 2,9 km a je na něj napojeno 323 obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude i nadále skupinový vodovod Konecchlumí napojen na skupinový vodovod Jičín přivaděčem z vodojemu Kamensko.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třtěnice - - - 297 297 307 317

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třtěnice - - - 0 0 307 317

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,16 29,83 30,49 31,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,81 6,94 7,08 7,21
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Třtěnice má jednotnou kanalizaci s povolením k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Vodoprávní úřad povolil vypouštění odpadních vod z kanalizace obce do vod povrchových dne 7.5.2018 s platností do 4/2023. Předčištěné odpadní vody z čistících zařízení jsou vypouštěny prostřednictvím šesti výústí do vodního toku Lužanka. Jednotná kanalizace DN 300-800 je dlouhá cca 3,4 km.
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a umístění obce bude v celém návrhovém období v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Po návrhovém období bude v obci vybudována nová splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod Třtěnice s kapacitopu ČOV do 400 EO. Stávající kanalizace bude využita jako děšťová. Do té doby doporučujeme likvidovat odpadní vody v čistících zařízeních nebo v bezodtokých jímkách s vyvážením na čistírnu odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třtěnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třtěnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva