Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hubálov - CZ052.3604.5207.171778 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tuř

Číslo obce PRVKUK 171778
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.171778
Kód obce 573647
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.171778.01 Hubálov 17177 171778

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hubálov je místní částí obce Tuř. Leží 2 km severozápadně v nadmořských výškách 260 – 265 m n.m. Obec má 65 trvale bydlících obyvatel v 22 domech vedených k trvalému bydlení. Dále se v obci nachází 10 objektů určených pro individuální rekreaci cca 30 obyvatel. Obcí protéká místní potok, který se jižně pod obcí vlévá do Úlibického potoka.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubálov Trvale bydlící - - - 65 65 65 65
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 95 95 95 95

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tuř 131 171 172 169 176 173 170 179 184 177 120 126 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubálov - - - 0 0 65 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Hubálov není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobování individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec má záměr vybudovat veřejný vodovod. Pokud bude vodovodní řad prodloužen z Popovic do obce Popovičky bude dále prodloužen do Hubálova.
Vodovod Popovice je součástí skupinového vodovodu Jičín - Lázně Bělohrad.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubálov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hubálov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,07 7,07 7,07 7,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,42 4,42 4,42 4,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Hubálov již není částí obce Tuř, ale je částí města Jičína..
V obci Hubálov je vybudována jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubálov 3 051,0 0,0 3 051,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hubálov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva