Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Tuř - CZ052.3604.5207.171794 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tuř

Číslo obce PRVKUK 171794
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.171794
Kód obce 573647
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.171794.01 Tuř 17179 171794

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Tuř leží ve střední části bývalého okresu Jičín 6 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 261 – 271 m n.m. Obec má 120 trvale bydlících obyvatel v 40 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 18 objektů určených k individuální rekreaci cca 45 obyvatel. Severně nad obcí protéká místní potok.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tuř Trvale bydlící - - - 120 125 135 145
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 165 170 180 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tuř 131 171 172 169 176 173 170 179 184 177 120 126 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tuř - - - 104 104 110 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 17 17 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 135,54 126,36 117,18 108,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 104,24 102,83 101,41 100,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 92,57 91,71 90,86 90,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,67 11,11 10,56 10,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 31,30 23,53 15,77 8,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Tuř je v součastné době vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Lužany.
Zdrojem vody pro vodovod je vrtaná studna L1 o vydatnosti 5 l/s. Voda je akumulována ve vodojemu Lužany o objemu 250 m3 na kótě dna 342,00 m n.m. Systém byl vybudován v roce 1981. Pro stávající potřebu obcí Lužany, Butoves, Kacákova Lhota a Tuř je tedy kapacita zdroje dostatečná. Akumulační prostor činí téměř 100 % maximální denní potřeby vody.
Voda je z vodojemu distribuována gravitačně jedním tlakovým pásmem. Do obce je voda přivedena od obce Kacákova Lhota do místa vodojemu umístěném východně od obce. Odtud je vodovod rozveden po celé obci a také dále pokračuje do obce Butoves.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V spočasné době bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě výpadku místního zdroje vody může být vodovod v obci Lužany dotován ze skupinového vodovodu Bělohrad – Jičín, jehož jeden zdroj se nachází na katastrálním území obce.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tuř - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tuř - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,76 13,56 14,36 15,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,98 8,48 8,98 9,48
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nalézá jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy.
Výhledově bude v obci vybudována splašková kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod Tuř.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tuř 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tuř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva