Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stav - CZ052.3604.5210.172499 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úbislavice

Číslo obce PRVKUK 172499
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.172499
Kód obce 573655
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.172499.01 Stav 17249 172499

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stav je místní část obce Úbislavice. Leží v její těsné blízkosti na jižním konci v nadmořských výškách 322 – 352 m n.m. Obec má 109 trvale bydlících obyvatel ve 24 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 38 objektů určených pro individuální rekreaci cca 115 obyvatel. Hustota výstavby v obci je velmi malá. Obcí protéká Úlibický potok.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady po aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu (projektant Jan Přibyl)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stav Trvale bydlící - - - 109 109 109 111
Přechodně bydlící - - - 115 115 115 115
Celkem - - - 224 224 224 226

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úbislavice 380 393 397 390 395 399 423 423 432 443 449 453 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stav - - - 18 20 100 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 8 14 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 9 17 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,80 7,87 13,93 20,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,80 7,87 13,93 20,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci se nachází malý místní vodovod pro 8 rodin. V převážné části obce není vybudován žádný vodovodní systém. Obyvatelé jsou zásobeni individuelně, pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudování vodovodu napojením na stávající vodovod Úbislavice včetně osazení redukčního ventilu na stávajícím vodovodu. Vodovod bude proveden protrubím DN 80 v délce cca 1300m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé pitnou vodou zásobováni pomocí vody balené. Při špatné kvalitě vody ve studních bude tato používána jen jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stav - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stav - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci Stav vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stav 7 954,0 0,0 7 954,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stav - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva