Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Rokytňany - CZ052.3604.5207.140864 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rokytňany

Číslo obce PRVKUK 140864
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.140864
Kód obce 548898
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.140864.01 Dolní Rokytňany 14086 140864

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rokytňany leží na západní hranici bývalého okresu Jičín 5 km západně od města Libáň v nadmořských výškách 229 – 270 m n.m. Obec má 82 trvale bydlících obyvatel v 27 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 60 objektů určených k individuální rekreaci cca 150 obyvatel. Obcí protéká normální potok. Západně od obce se nachází Rokytňanský rybník, ze kterého vytéká Rokytňanský potok.
V dalším období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Žádost o změnu PRVKUK
Situace vodovodu
Stanovisko Kraje k projektu Vodovod Rokytňany

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Rokytňany Trvale bydlící - - - 30 37 37 37
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 80 87 87 87

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rokytňany 72 90 97 102 104 109 114 108 111 116 120 124 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Rokytňany - - - 0 87 87 87

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 6 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 7 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,90 5,80 8,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,90 5,80 8,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Rokytňany není v součastné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobování individuálně, z domovních studní. Se zásobami vody ve studnách jsou v horní části obce problémy s kvalitou vody a množstvím. V Dolních Rokytňanech je situace lepší, ale v části obce jsou problémy s kvalitou vody.
Současný stav zásobení je nevyhovující.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zásobení obce Rokytňany pitnou vodou bylo v původním PRVK z roku 2004 řešeno s využitím pramenní jímky Vorlička, umístěné severně nad obcí. Z této jímky měla být voda gravitačně svedena do vodojemu Rokytňany 50 m3 a následně, v jednom tlakovém pásmu rozvedena po obci. Výstavba byla plánovaná se zahájením v roce 2010.
V důsledku dlouhodobého hydrologického deficitu začalo docházet k postupnému úbytku vody ve zdroji Vorlička, jeho vydatnost se v současnosti blíží nule a jeho využití pro zásobení Rokytňan již nepřichází v úvahu.
Obec Rokytňany se začala  tímto problémem zabývat a zaměřila se na možnost připojení obce na sousedící skupinový vodovod Dětenice - Osenice - Brodek, který v současnosti - po posílení novým vrtem BVJ-1 v Brodku vykazuje bilanční přebytky.  
Na základě jednání obcí Dětenice a Rokytňany byl v říjnu 2016 zpracován podrobnější bilanční přepočet, který potvrdil, že napojení obce Rokytňany na SV Dětenice-Osenice-Brodek je bilančně možné. Po kladném projednání v zastupitelstvu obce Dětenice byla pak tato varianta odsouhlasena a stala se podkladem pro další přípravu zásobení Rokytňan pitnou vodou.
 
Po technické stránce toto nové řešení předpokládá:
Na západním okraji obce Osenice bude vybudována nová akumulace cca 50 m3, napojená na vodovodní síť Osenice. Akumulace, zásobená přes vodovodní síť ze zdrojů prameniště Viničky a vrtu BVJ-1 Brodek bude sloužit jednak jako bezpečnostní zásoba pro Rokytňany (odpovídá cca dvoudenní průměrné potřebě) a dále pak umožní vyrovnání odběrů ze sítě Osenice (případně jejich úplné vyloučení v době odběrových špiček).
U akumulace bude zřízena ATS - s výtlačnou výškou na úroveň cca 290,0 a hygienické zabezpečení pitné vody .
Z ATS povede zásobní řad (cca DN 100) v délce cca 1000 m na okraj zástavby obce Rokytňany, kde na něj naváží rozvodné řady ve vlastních Rokytňanech v délce cca 2200 m (DN 80, 50). Profil DN 100 v první části je navržen s ohledem na možnost dodávky požární vody.
 
Současně s vodovodem je nutné řešit i vodovodní  přípojky.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Rokytňany - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Rokytňany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Rokytňany není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod, je tam pouze dešťová kanalizace. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vhledem k velikosti obce bude ve výhledu ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy. Vzniklé kaly budou likvidovány kompostováním.
Do budoucna se v obci počítá s vybudováním splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod Rokytňany umístěné jižně v zatáčce mezi obcemi Dolní a Horní Rokytňany, ale vzhledem k plánované investici s dotací na vodovod tato budoucnost je velmi vzdálená a tímto se odsouvá.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Rokytňany 2 585,0 0,0 2 585,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Rokytňany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva