Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Úbislavice - CZ052.3604.5210.172511 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úbislavice

Číslo obce PRVKUK 172511
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.172511
Kód obce 573655
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.172511.01 Úbislavice 17251 172511

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Úbislavice leží v severní části bývalého okresu Jičín cca 4 km západně od města Nová Paka v nadmořských výškách 340 – 390 m n.m. Obec má 193 trvale bydlících obyvatel v 61 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 25 objektů určených pro rekreaci 75 obyvatel.
Obec se rozkládá v dlouhém úseku podél silnice směřující na Brdo. Celou obce podél silnice protéká Úlibický potok.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP Úbislavice 2019

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úbislavice Trvale bydlící - - - 214 220 220 220
Přechodně bydlící - - - 75 75 75 75
Celkem - - - 289 295 295 295

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úbislavice 380 393 397 390 395 399 423 423 432 443 449 453 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úbislavice - - - 197 200 210 210

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 45 45 45 45
Maximální potřeba vody m3/den - - - 59 59 59 59
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 44,78 44,78 44,78 44,78
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,28 36,28 36,28 36,28
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,24 17,24 17,24 17,24
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 19,04 19,04 19,04 19,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,49 8,49 8,49 8,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Úbislavice má vybudován místní vodovod. Vodovod je zásoben ze t ří studní o vydatnosti S1 = 0,18 l/s, S2 = 0,18 l/s a S3 = 0,20 l/s a dvou pramenních jímek o celkové vydatnosti 1 l/s. V letních měsících dochází k nedostatkům vody a ta je do obce dovážena. Ze zdrojů je voda akumulována v zemním vodojemu Úbislavice obsahu 56 m3 na kót ě 406,60/409,00 m.n.m. V dolní části obce dosahuje hydrostatický tlak hodnot 0,85 MPa. Z vodojemu je voda rozvedena po obci zásobními řady. Hlavní řad je dimenze DN 80 a DN100, vedlejší řady DN 40, 60. Bude nutná jejich postupná rekonstrukce. Na systém veřejného vodovodu obce je napojeno 197 obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín. Pramenní jímky včetně přivaděče jsou v majetku obce Úbislavice.
V roce 2018 proběhla stavba napojení vodovodu Úbislavice na skupinový vodovod Nová Paka v obci Brdo vodovodním potrubím PE D90 v celkové délce cca 1300 metrů.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období budou na vodovodu vyměněny nevyhovující řady za nové.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vyřešeno napojením na skupinový vodovod Nová Paka v obci Brdo.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úbislavice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úbislavice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,61 22,80 22,99 23,18
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,15 14,27 14,39 14,51
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci Úbislavice vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně. U bytového domu o pěti bytových jednotkách je vybudována malá čistírna odpadních vod.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování současného stavu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.
  
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úbislavice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úbislavice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva