Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Únětice - CZ052.3604.5207.172685 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Údrnice

Číslo obce PRVKUK 172685
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.172685
Kód obce 573663
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.172685.01 Únětice 17268 172685

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Únětice je místní část obce Údrnice. Leží 1,5 km jižně v nadmořských výškách 247 – 258 m n.m. Obec má 52 trvale bydlících obyvatel v 15 domech vedených pro trvalé bydlení.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Únětice Trvale bydlící - - - 52 55 55 57
Přechodně bydlící - - - 48 0 0 0
Celkem - - - 100 55 55 57

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Údrnice 311 280 274 273 260 264 281 280 289 288 295 298 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Únětice - - - 0 0 0 82

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 7 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,73 5,47 8,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,73 5,47 8,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Únětice nemá v současné době vybudován vlastní systém veřejného vodovodu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. Obec má problémy s nedostatkem vody. Východně od obce prochází vodovodní přivaděč skupinového vodovodu Kopidlno.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v případě, že nastanou problémy s vodou ve studních, možno vybudování veřejného vodovodu v obci s napojením na skupinový vodovod Kopidlno.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Únětice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Únětice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,63 5,80 5,98 6,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,52 3,63 3,74 3,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Únětice není vybudován žádný centrální systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomočí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo bezodtoké jímky. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě. Vzhledem k počtu obyvatel m.č. Únětice se o kanalizaci neuvažuje.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Únětice 8 000,0 0,0 8 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Únětice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva