Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chroustov - CZ052.3604.5204.054259 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úhlejov

Číslo obce PRVKUK 54259
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.054259
Kód obce 573671
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.054259.01 Chroustov 05425 54259

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chroustov je místní část obce Úhlejov. Leží 1 km severozápadně v nadmořských výškách 435 – 464 m n.m. Obec má 28 trvale bydlících obyvatel v 10 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 18 objektů určených k individuální rekreaci 45 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chroustov Trvale bydlící - - - 28 26 28 25
Přechodně bydlící - - - 33 33 33 33
Celkem - - - 61 59 61 58

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úhlejov 142 159 160 168 162 160 158 156 150 153 152 147 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chroustov - - - 33 33 33 33

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,61 11,61 11,61 11,61
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,44 3,44 3,44 3,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,44 3,44 3,44 3,44
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,17 8,17 8,17 8,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chroustov je napojena na skupinový vodovod v majetku a správě ZD Miletín. Jako zdroj vody slouží pramení jímka v blízkosti osady Lukaveček. Kvalita surové vody je vyhovující. Vyskytují se v ní ve zvýšeném množství dusičnany pod limitní hranicí. Z pramení jímky je voda gravitačně dopravována na čerpací stanici o kapacitě 3 l/s s akumulací. Z čerpací stanice je voda vytlačována výtlačnými řady DN 80 dvěma směry do vodojemů Želejov a Chroustov. Z vodojemu Chroustov je voda gravitačně dopravována azbestocementovým potrubím do obce.
Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé i rekreanti.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Azbestocementové řady budou vyměněny za nové.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chroustov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chroustov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,60 3,51 3,41 3,31
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,25 2,19 2,13 2,07
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chroustov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chroustov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva