Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Úhlejov - CZ052.3604.5204.173151 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úhlejov

Číslo obce PRVKUK 173151
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.173151
Kód obce 573671
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.173151.01 Úhlejov 17315 173151

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Úhlejov leží na východní hranici bývalého okresu Jičín 2,5 km severně od města Miletín v nadmořských výškách 428 – 445 m n.m. Obec má 72 trvale bydlících obyvatel v 26 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 26 objektů určených k individuální rekreaci 70 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP Úhlejov 2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úhlejov Trvale bydlící - - - 72 95 85 80
Přechodně bydlící - - - 70 70 70 70
Celkem - - - 142 165 155 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úhlejov 142 159 160 168 162 160 158 156 150 153 152 147 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úhlejov - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Úhlejov není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. S množstvím vody ve studních se v letních měsících vyskytují problémy. Musí postupně své vodní zdroje revidovat či pořizovat nové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Pokud to umožní vydatnost zdrojů, je zde možnost napojení obce na připravovaný vodovod Zdobín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úhlejov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úhlejov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,85 9,11 9,36 9,62
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,54 5,70 5,86 6,02
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci systém splaškové kanalizace ukončený čistírnou odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude výhledově ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Obec nemá na svém území ani vhodnou lokalitu, kde by bylo možné centrální čistírnu odpadních vod řešit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úhlejov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úhlejov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva