Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Řeheč - CZ052.3604.5207.174157 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úlibice

Číslo obce PRVKUK 174157
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.174157
Kód obce 573698
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.174157.01 Řeheč 17415 174157

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Řeheč je místní částí obce Úlibice. Leží 1,5 km jižně v nadmořských výškách 272 – 274 m n.m. Obec má 48 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Náhon Řeheč.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Řeheč Trvale bydlící - - - 45 48 50 50
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 55 58 60 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úlibice 247 250 265 269 266 280 284 300 300 299 306 310 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Řeheč - - - 48 48 50 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 31,39 30,97 30,56 30,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,68 25,34 25,00 24,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,54 24,22 23,89 23,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,14 1,13 1,11 1,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,71 5,63 5,56 5,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Řeheč je v současné době vybudován veřejný vodovod (kolaudace 2017), který je napojen na skupinový vodovod Lužany - Butoves. Na vodovod je napojeno 23 vodovodních přípojek (cca 48 lidí).
Vodovod je ve správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobováni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Řeheč - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Řeheč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,88 4,94 5,01 5,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,05 3,09 3,13 3,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Řeheč není v součastné době vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení s napojením do vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Řeheč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Řeheč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva