Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Úlibice - CZ052.3604.5207.174165 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Úlibice

Číslo obce PRVKUK 174165
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.174165
Kód obce 573698
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.174165.01 Úlibice 17416 174165

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Úlibice leží ve střední části bývalého okresu Jičín 5 km východně od města Jičín v nadmořských výškách 280 – 299 m n.m. V katastru obce se nachází CHOPAV Východočeská křída. Středem obce protéká Úlibický potok.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán 2017
Kanalizační řád
Situace kanalizace
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úlibice Trvale bydlící - - - 252 260 260 260
Přechodně bydlící - - - 3 3 5 5
Celkem - - - 255 263 265 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Úlibice 247 250 265 269 266 280 284 300 300 299 306 310 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úlibice - - - 211 211 220 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,55 19,55 19,55 19,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,43 16,43 16,43 16,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,90 15,90 15,90 15,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,53 0,53 0,53 0,53
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,12 3,12 3,12 3,12

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Úlibice je v současné době vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Jičín. Vodovod je napojen na přivaděč Jičín Kamensko. Východně od obce je vybudován věžový vodojem o objemu 100 m3. Z vodojemu je voda rozvedena voda gravitačně po celé obci pomocí 2,2 km vodovodních řadů. Na vodovod je napojeno cca 210 trvale bydlících obyvatel.
V červnu 2018 byl majetek převeden na VOS a.s. Jičín výměnou za akcie.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Další rozšíření vodovodu se neplánuje. Bude prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Jičín má více zdrojů, je možno při vyřazení jednoho či několika jednotlivých zdrojů, provozovat vodovod dále v plné míře.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úlibice - - - 211 211 220 260

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Úlibice - - - 0 0 220 260

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,25 24,52 24,80 25,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 15,17 15,34 15,52 15,69
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá vybudovánu soustavnou stokovou síť zakončenou ČOV. V obci je provozována stávající jednotná kanalizace celkem se sedmi volnými výustmi do Úlibického potoka. Délka kanalizace činí 3.224 metrů v profilech DN300 až DN500. Do této kanalizace jsou částečně zaústěny předčištěné odpadní vody z přilehlých nemovitostí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Návrh kanalizace vychází z územního plánu obce, kde se počítá s podchycením stávajících výustí jednotné kanalizace, doplněním o odlehčovací komory a čerpací stanice. Stoka F bude přepojena do stoky D. Stoky D a B budou před výustmi spojeny do jedné čerpací stanice s odlehčením dešťových vod přepadem do Úlibického potoka. Obdobně bude na levém břehu spojena stoka A, C a E do jedné čerpací stanice s odlehčením dešťových vod přepadem do Úlibického potoka.
Splaškové vody a naředěné splaškové vody budou čerpány na novou ČOV 400 EO umístěnou na jižním okraj obce. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úlibického potoka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úlibice 900,0 41 300,0 42 200,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Úlibice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva