Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kobylice - CZ052.3602.5212.132861 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kobylice

Číslo obce PRVKUK 132861
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.132861
Kód obce 573710
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.132861.01 Kobylice 13286 132861

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kobylice leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 7 km východně od města Nový Bydžov a 3 km západně od města Nechanice v nadmořských výškách 236 - 250 m n.m. Obec má 258 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nachází cca 10 chalup, určených pro rekreaci cca 20 obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kobylice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kobylice Trvale bydlící - - - 258 258 263 268
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 258 258 263 268

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kobylice 243 247 246 257 262 269 271 266 263 264 259 262 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kobylice - - - 258 258 263 268

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 38 38 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 46 46 46
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,69 38,02 38,36 38,69
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 30,57 30,90 31,24 31,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 29,75 30,08 30,42 30,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,82 0,82 0,82 0,82
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,12 7,12 7,12 7,12

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kobylice má vybudován obecní vodovod. Obec využívá zdroje v prostoru „Stýskal“ na k.ú. Kunčice. Ze zdrojů je vybudován přívodní řad do obce o profilu Ø 110 mm. Celková vydatnost vodních zdrojů převyšuje reálné potřeby obce i přidružené části Opatov. Jako akumulace slouží nový vodojem 2 x 25 m3. Tlakové poměry v síti jsou zajišťovány přímo ponorným čerpadlem Nautilus. Pro zlepšení kvality vody obec v roce 2011 provedla vyčištění a opravu nepoužívané studně S2 a po provedených rozborech tuto studnu propojila se studnou S1. Hlavní zásobovací řad do obce je proveden z Ø 110 mm, rozvodné řady v zástavbě jsou provedeny z Ø 90 mm. Místní část Opatov je napojena samostatným řadem Ø 90 mm. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem a majitelem vodovodu je obec Kobylice.
Povolení o nakládání s vodami bylo vydáno pod jednacím číslem V 8205/2010 983/2010 Vor 8-55-1.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec Kobylice bude zásobena vodou ze stávajícího zdroje v lokalitě „Stýskal“ – studní o široké kotlině – s dostatečnou vydatností a vyhovující kvalitou vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. V návrhovém období budou na vodovod napojovány další nově zastavěné lokality prodloužením stávajících vodovodních řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kobylice - - - 251 251 256 263

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kobylice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,53 28,86 29,20 29,53
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,26 0,26 0,27 0,27
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Kobylice je vybudován poměrně ucelený systém jednotné kanalizace. Kanalizace byla budována jako povrchová, pro svod dešťových srážek. Stoky podchycují prostor nad komunikací II/324 (DN 200, 300, 400), jsou vedeny přes střed obce (DN 300, DN 500), v dolní části centra jsou svedeny do centrální šachty, a odtud jsou vedeny profily DN 500 - 600 mm do přítoku k rybníku Čeperka. Rybník v současné době působí jako sedimentační a aktivační nádrž. Voda na odtoku z rybníka vykazuje poměrně dobrou kvalitu vody. Dolní část obce je odkanalizována samostatnými stokami DN 300 mm. Likvidace odpadních vod od obyvatelstva je řešena septiky a žumpami s přepadem do této kanalizace. Stávající kanalizace má povolené vypouštění odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že předčištěné odpadní vody zaústěné do stávající kanalizace jsou značně ředěny a vyústění nezpůsobuje hygienické závady, doporučujeme zachovat stávající systém odkanalizování obce. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti a smlouvou na pravidelné vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kobylice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kobylice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva