Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stupná - CZ052.3604.5210.181722 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vidochov

Číslo obce PRVKUK 181722
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.181722
Kód obce 573736
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.181722.01 Stupná 18172 181722

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stupná je místní část obce Vidochov. Leží 2 km jižně v nadmořských výškách 388 – 430 m n.m. Obec má 47 trvale bydlících obyvatel v 16 domech vedených pro trvalé bydlení.V katastru obce se dále nachází 49 objektů určených pro individuální rekreaci cca 150 obyvatel.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stupná Trvale bydlící - - - 45 50 50 50
Přechodně bydlící - - - 150 150 150 150
Celkem - - - 195 200 200 200

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vidochov 356 390 380 371 380 378 383 384 386 393 393 390 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stupná - - - 38 38 38 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 9 15 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 11 18 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,80 9,20 14,60 20,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,80 9,20 14,60 20,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V katastru obce se nacházejí zdroje pro skupinový vodovod Stará Paka – Nová Paka. Na vodovod jsou napojeny 4 rodinné domky. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni vodou individuálně, pomocí domovních studní. Vodovod Stará – Nová Paka je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudování nového veřejného vodovodu. Jako zdroj potvrdila Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín stávající vodojem na Vrchovině (501,92/497,92 o obsahu 150 m3) na pozemku parcela číslo st. 146 v k.ú. Vidochov.
U tohoto vodojemu bude zřízena čerpací stanice, která umožní dopravu vody potrubím DN 100 do nového vodojemu ve Vidochově v lokalitě „Na Kozinci“ (předpoklad 562,50/560,00 o objemu 50 m3, umístění na pozemku parcela č.  639/2 v k.ú. Vidochov).
Přiváděcí řad do Vidochova bude veden převážně po zemědělsky využívaných pozemcích a místních komunikacích, zásobovací řady budou vedeny vzhledem ke konfiguraci území převážně v silničních pozemcích a místních komunikacích.
Z Vidochova bude vodovod prodloužen do Stupné. Na vodovodu bude osazen redukční ventil. Materiál PE RC100 profilu d110 a d90 mm. Předpokládaná délka vodovodu cca 3.500 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stupná - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stupná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,49 8,65 8,81 8,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,31 5,41 5,51 5,61
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Stupná není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stupná 9 706,0 0,0 9 706,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stupná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva