Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vidochov - CZ052.3604.5210.181731 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vidochov

Číslo obce PRVKUK 181731
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.181731
Kód obce 573736
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.181731.01 Vidochov 18173 181731

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vidochov leží na severovýchodním okraji bývalého okresu Jičín 4 km východně od města Nová Paka v nadmořských výškách 450 – 510 m n.m. Obec má 295 trvale bydlících obyvatel v 95 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 18 objektů určených pro individuální rekreaci cca 54 obyvatel. Obec je typicky protáhlou obcí podél komunikace na 2 km. Celou obcí protéká místní potok.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovod

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidochov Trvale bydlící - - - 291 310 310 310
Přechodně bydlící - - - 54 60 60 60
Celkem - - - 345 370 370 370

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vidochov 356 390 380 371 380 378 383 384 386 393 393 390 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidochov - - - 0 0 300 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 10 20 30
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 12 24 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 10,00 20,00 30,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 10,00 20,00 30,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vidochov není vybudován systém veřejného vodovodu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou individuálně, pomocí domovních studní. V letních měsících dochází k nedostatku vody v místních zdrojích.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudování nového veřejného vodovodu. Jako zdroj potvrdila Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín stávající vodojem na Vrchovině (501,92/497,92 o obsahu 150 m3) na pozemku parcela číslo st. 146 v k.ú. Vidochov.
U tohoto vodojemu bude zřízena čerpací stanice, která umožní dopravu vody potrubím DN 100 do nového vodojemu v lokalitě „Na Kozinci“ (předpoklad 562,50/560,00 o objemu 50 m3, umístění na pozemku parcela č.  639/2 v k.ú. Vidochov).
Přiváděcí řad bude veden převážně po zemědělsky využívaných pozemcích a místních komunikacích, zásobovací řady budou vedeny vzhledem ke konfiguraci území převážně v silničních pozemcích a místních komunikacích. Na vodovodu bude osazen redukční ventil. Výhledově je uvažováno s prodloužením zásobovacího řadu do Stupné.
Materiál PE RC100 profilu d110 a d90 mm. Předpokládaná délka přiváděcího řadu cca 3.000 m, předpokládaná délka zásobovacích řadů cca 4.500 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve zdroji bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících domovní studny s nevyhovující kvalitou bude tato použita jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidochov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidochov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,41 30,07 30,73 31,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,40 18,81 19,23 19,64
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci Vidochov vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k rozložení obce bude v obci ponechán dosavadní individuální sytém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidochov 23 480,0 0,0 23 480,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidochov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva