Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zdechovice - CZ052.3602.5212.132896 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zdechovice

Číslo obce PRVKUK 132896
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.132896
Kód obce 573744
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.132896.01 Zdechovice 13289 132896

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zdechovice leží západně od Hradec Králové cca 5 km východně od města Nový Bydžov a 5 km západně od města Nechanice v nadmořských výškách 270 - 285 m n.m. Obec má cca 165 trvale bydlících obyvatel. Obec Zdechovice je podélného tvaru, tvoří ji podél silnice III.třídy 32424 oboustranná zástavba. V  obci se nachází zemědělsko-výrobní areál ZD .
Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Zdechovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdechovice Trvale bydlící - - - 175 165 170 175
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 175 165 170 175

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zdechovice 130 164 166 162 161 164 165 168 163 163 158 164 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdechovice - - - 163 165 170 175

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,51 6,67 6,83 6,99
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,76 5,90 6,04 6,19
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,39 4,50 4,61 4,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,37 1,41 1,44 1,47
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,75 0,77 0,79 0,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Prasek má vybudován veřejný vodovod. Obec je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Na konci obce Prasek směrem na Zdechovice je vybudována ATS stanice (4 l/s), která zajišťuje požadovaný tlak pro výše situované Zdechovice. Zásobování obce je vzhledem k výškovému položení obce a tlakovému dosahu VDJ Prasek (nelze zajistit minimální přetlak na nejvýše položeném místě ve Zdechovicích) řešeno výtlačným řadem PVC Ø 110 mm z čerpací stanice Prasek. Trasa výtlačného řadu byla realizována po pravé straně silnice po obecním pozemku p.č. 278/1.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Prasek.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca 1/3 obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdechovice - - - 50 50 170 175

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdechovice - - - 50 50 170 175

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,27 9,27 13,26 17,26
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,61 4,59 6,56 8,54
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve východní části obce Zdechovice byla vybudována nová gravitační splašková kanalizace DN 300 mm s napojením na kanalizaci i ČOV Prasek. Západní část obce je gravitačně odkanalizována na druhou stranu obce (západní), odtud byl plánován výtlak přes pole, dlouhý přes 1 km, s napojením do kanalizace Prasek, od této varianty ale kvůli přílišným investičním nákladům obce Zdechovice sešlo (viz návrh). Vypouštění odpadních vod ze Zdechovic do kanalizace v Praseku a dále na čistírnu odpadních vod v Praseku je ošetřeno mezi oběma obcemi smluvně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude dobudována splašková kanalizace v západní části obce Zdechovice s napojením na kanalizaci a ČOV obce Prasek. Je navrženo svádění odpadních vod do jednoho místa v zápaní části obce do čerpací šachty, odkud budou tyto vody tlakově dopravovány do východní části obce (podél páteřní komunikace procházející obcí), kde se napojí na stávající gravitační kanalizaci obce, která přivádí splaškové vody do kanalizace v obci Prasek a dále na centrální ČOV. Tato varianta je pro obec investičně přijatelnější. Po realizaci výtlaku ze západní části obce Zdechovic bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající septiky, žumpy a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do stávající kanalizace svedené na ČOV Prasek. Na realizované kanalizaci bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdechovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdechovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva