Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bílsko u Hořic - CZ052.3604.5204.410322 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bílsko u Hořic

Číslo obce PRVKUK 410322
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.410322
Kód obce 548901
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.410322.01 Bílsko u Hořic 41032 410322

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bílsko u Hořic leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín 1 km západně od města Hořice v nadmořských výškách 266 – 298 m n.m. Obec má 121 trvale bydlících obyvatel v 36 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 8 objektů určených k individuální rekreaci cca 24 obyvatel. Obcí protéká Chlumský potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovod
Informace od provozovatele VOS Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílsko u Hořic Trvale bydlící - - - 121 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 24 25 25 25
Celkem - - - 145 145 145 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílsko u Hořic 122 113 114 114 114 111 113 107 114 114 126 128 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílsko u Hořic - - - 110 110 120 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,18 9,18 9,18 9,18
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,75 7,75 7,75 7,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,38 7,38 7,38 7,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,65 0,65 0,65 0,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,16 1,16 1,16 1,16

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bílsko u Hořic je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobrá Voda. Zdrojem vody je vrt v Bílsku, který má vydatnost 3 l/s. Vzhledem k nedostatečné kapacitě zdroje je kapacita doplňována ze skupinového vodovodu Hořice. Voda je z vrtu B-1 dopravována do dvou vodojemů, umístěných severně nad Bílskem o celkovém obsahu 150 m3, s kótami 326,60 / 328,90 m n.m. Na vodovodu je v Bílsku provedeno 60 ks vodovodních přípojek.
Z vodojemu je voda gravitačně rozvedena po obci. Na vodovod je napojeno 110 obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zdrojem vody bude vodovod dotován vodou ze skupinového vodovodu Hořice. Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílsko u Hořic - - - 84 100 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílsko u Hořic - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,30 12,27 12,23 12,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,70 7,68 7,66 7,64
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bílsko u Hořic je vybudována jednotná kanalizace dimenze do DN300 v celkové délce 1,113km, kanalizace je ukončena 4výustmi, na které je vydáno povolení k vypouštění OV. V4 je umístěna v části Malé Bílsko, také do Chlumského potoka. Do této kanalizace jsou napojeny přepady ze septiků, celkem 33 přípojek. Celkem je napojeno 84 osob.
V současné době probíhá zpracování pasportu od společnosti EKOLSERVIS.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v budoucnu ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo bezodtoké jímky. Vzniklé kaly budou vyváženy na čistírnu odpadních vod Hořice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bílsko u Hořic 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bílsko u Hořic - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva