Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Máslojedy - CZ052.3602.5205.092215 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Máslojedy

Číslo obce PRVKUK 92215
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.092215
Kód obce 573779
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.092215.01 Máslojedy 09221 92215

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Máslojedy leží cca 9 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách okolo 310 – 324 m n. m.
Obec se rozkládá na návrší. Území odvodňuje jednak Mlakovská svodnice (SZ část, č.h.p. 1-04-03-008) a Sendražický potok (JV část, č.h.p.1-01-04-028). Obcí ale žádná vodoteč neprotéká.
V obci převládá zástavba rodinných domů a hospodářských usedlostí, které jsou situovány převážně podél místních komunikací.
V obci není průmysl, pouze několik drobných živnostníků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Máslojedy Trvale bydlící - - - 229 229 235 240
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 229 229 235 240

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Máslojedy 217 220 223 218 223 222 215 222 224 217 220 219 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Máslojedy - - - 126 126 130 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,58 14,08 14,59 15,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,44 11,86 12,29 12,71
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,32 11,74 12,16 12,58
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,12 0,12 0,13 0,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,15 2,23 2,31 2,39

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Máslojedy má realizován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Hlavní zásobní řad do obce je veden z jižního směru od obce Neděliště. Tento řad se u obce Máslojedy dělí na dva směry – západní směr do vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m). odtud pokračuje řad dále směrem na Čistěves a severní směr přes Máslojedy na Hořiněves, kde v obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady.
Tranzit vody probíhá z městského systému Hradce Králové přes čerpací stanici František a obec Neděliště do vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m). Podzemní vodojem Máslojedy je umístěn západně za obcí. U vodojemu se nachází ATS Máslojedy (4 l/s), která tlakově ovlivňuje zástavbu obce.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém obce Máslojedy je poměrně nový a v návrhovém období se na něm nepředpokládají žádné opravy.
Pouze běžná údržba, případně rozšiřování rozvodů v souvislosti s novou zástavbou a napojování nových nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování vodou je uvažováno využití úpravny vody Hradec Králové a to buď přímou dodávkou vody nebo dovozem.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Máslojedy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Máslojedy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována sporadická povrchová kanalizace (zatrubené příkopy), která odvodňuje obec do stávajících odvodňovacích příkopů a vodoteče, tekoucí na sever směrem na Hoříněves.
Do této kanalizace jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků, případně i domovních ČOV. Některé objekty mají žumpy na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a tomu, že vyústění stávající kanalizace nečiní hygienické závady, doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Odpadní vody doporučujeme i nadále zneškodňovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
V případě vypouštění vyčištěných splaškových vod do kanalizace je nutno respektovat Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Máslojedy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Máslojedy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva