Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Veselská Lhota - CZ052.3604.5207.188344 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysoké Veselí

Číslo obce PRVKUK 188344
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.188344
Kód obce 573809
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.188344.01 Veselská Lhota 18834 188344

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Veselská Lhota je místní částí města Vysoké Veselí. Leží v těsné blízkosti severně od Vysokého Veselí v nadmořských výškách 244 – 250 m n.m. Obec má 80 trvale bydlících obyvatel v 20 domech určených k bydlení. Celou Veselskou Lhotu lemuje za západní části řeka Cidlina.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
KŘ 12/2017
ÚP 12/2012

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselská Lhota Trvale bydlící - - - 76 80 80 80
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 86 90 90 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vysoké Veselí 923 900 890 893 925 911 876 862 868 865 862 866 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselská Lhota - - - 70 70 70 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,07 4,07 4,07 4,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,63 3,63 3,63 3,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,63 3,63 3,63 3,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,43 0,43 0,43 0,43

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Veselská Lhota je napojena na vodovod Vysoké Veselí. Jako zdroj vody slouží čtyři studny S1, S2, S3, S4 o celkové vydatnosti 3,1 l/s. Kvalita surové vody je vyhovující. Od zdroje je voda čerpána do vodojemu Kákovice (2 x 50 m3). Z vodojemu je voda vedena přívodním řadem DN 110 do obce Vysoké Veselí. Po obci je voda rozvedena pomocí řadů PVC 110 o celkové dálce 1,67 km. Na vodovod je napojeno 70 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Bude vyřešeno napojením na vodárenskou soustavu Východní Čechy.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselská Lhota - - - 0 0 80 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Veselská Lhota - - - 0 0 80 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,57 7,69 7,82 7,95
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,73 4,81 4,89 4,97
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Veselská Lhota není v součastné době vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude vybudována oddílná splašková kanalizace, která bude zaústěna do kanalizačního systému obce Vysoké Veselí zakončeného čistírnou odpadních vod. V obci bude vybudováno 1,5 km kanalizačních stok, jedna čerpací stanice a výtlak odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veselská Lhota 0,0 8 437,0 8 437,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Veselská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva