Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vysoké Veselí - CZ052.3604.5207.188352 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysoké Veselí

Číslo obce PRVKUK 188352
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.188352
Kód obce 573809
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.188352.01 Vysoké Veselí 18835 188352

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vysoké Veselí leží 15 km jihozápadně od Jičína v nadmořských výškách 242 – 268 m n.m. Obec má 768 trvale bydlících obyvatel v 219 domech určených k bydlení. V obci se také nachází 97 objektů určených pro rekreaci 194 obyvatel. Obec se nalézá v CHKO Veselský háj.
Vysoké Veselí rozděluje na dvě části řeka Cidlina společně s Vysokoveselským rybníkem.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
KŘ 12/2017
ÚP 12/2012

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoké Veselí Trvale bydlící - - - 793 800 800 800
Přechodně bydlící - - - 194 200 200 200
Celkem - - - 987 1 000 1 000 1 000

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vysoké Veselí 923 900 890 893 925 911 876 862 868 865 862 866 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoké Veselí - - - 780 800 800 800

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 73 73 73 73
Maximální potřeba vody m3/den - - - 87 87 87 87
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 73,09 73,09 73,09 73,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 68,75 68,75 68,75 68,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 56,99 56,99 56,99 56,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,75 11,75 11,75 11,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,54 4,54 4,54 4,54

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Vysoké Veselí má vybudován vlastní veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží čtyři studny S1, S2, S3, S4 o celkové vydatnosti 3,1 l/s. Kvalita surové vody je vyhovující. Od zdroje je voda čerpána do vodojemu Kákovice (2 x 50 m3)na kótě dna 272,50. Z vodojemu je voda vedena přívodním řadem DN 110 do obce. Po obci jsou vedeny rozvodné řady DN 60 – 110 v celkové délce 9,626 km. Na vodovod je napojeno 804 obyvatel. Nemovitosti jsou napojeny 359 ks přípojek. Propoj vodovodu na vodárenskou soustavu Východní Čechy z obce Sběř do obce Vysoké Veselí je povolen a realizuje se. V rámci propojení bude stávající čerpací stanice zrušena a vyměněna za novou ČS.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu budou provedeny výměny starších nevyhovujících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Bude vyřešeno napojením na vodárenskou soustavu Východní Čechy.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoké Veselí - - - 700 800 800 800

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoké Veselí - - - 700 800 800 800

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 81,44 81,72 81,99 82,27
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 50,96 51,13 51,31 51,48
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vysoké Veselí má vybudován samostatný jednotný kanalizační systém zakončený vlastní ČOV Vysoké Veselí. Dimenze potrubí je profilů 300 – 500 mm. Celková délka stávající kanalizace činí 3,4 km. Na kanalizaci je napojeno 700 obyvatel pomocí 266 kusů přípojek. Čistírna odpadních vod je projektována na kapacitu 900 EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci prováděna běžná údržba a rekonstrukce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoké Veselí 2 664,0 0,0 2 664,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoké Veselí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva