Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zámezí - CZ052.3604.5207.017728 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Železnice

Číslo obce PRVKUK 17728
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.017728
Kód obce 573825
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.017728.01 Zámezí 01772 17728

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zámezí je místní část obce Železnice. Leží 2 km západně v nadmořských výškách 304 – 333 m n.m. Obec má 28 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí objekty určené pro individuální rekreaci 15 obyvatel. Celou obcí protéká říčka Cidlina. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Zámezí - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámezí Trvale bydlící - - - 28 28 32 32
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 43 43 47 47

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Železnice 1236 1294 1292 1301 1297 1273 1271 1270 1285 1303 1321 1318 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámezí - - - 0 0 25 25

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,83 1,67 2,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,83 1,67 2,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Zámezí není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. Se zásobami vody ve studních jsou, především v letních měsících, výrazné problémy a vody je nedostatek. Z tohoto důvodu je uvažováno s vybudováním vodovodu do této místní části.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Z důvodu problémů s nedostatkem vody v domovních studní je pro návrhové období navrženo vybudování vodovodu do této místní části. Vodovod bude napojen na vodovod města Železnice a bude současně zajišťovat dodávku vody do dalších místních částí, kde se vyskytují obdobné problémy. Na severním okraji Zámezí bude pro zásobování Cidliny (potřebný tlak) vybudována ATS. (dle schválené změny PRVK z r. 2018)

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámezí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámezí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Zámezí není vybudována soustavná splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zámezí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zámezí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva