Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ohaveč - CZ052.3604.5207.041262 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ohaveč

Číslo obce PRVKUK 41262
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.041262
Kód obce 548910
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.041262.01 Ohaveč 04126 41262

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ohaveč leží ve střední části bývalého okresu Jičín 2,5 km západně od města Jičín v nadmořských výškách 282 – 301 m n.m. Dále se v obci nachází 7 objektů určených pro individuální rekreaci 20 obyvatel. Západně od obce protéká mísní potok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohaveč Trvale bydlící - - - 80 90 90 90
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 100 110 110 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ohaveč 79 76 80 77 75 79 83 87 89 108 112 133 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohaveč - - - 0 0 90 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 7 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 3,33 6,67 10,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 3,33 6,67 10,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Ohaveč není v současné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobováni pitnou vodou individuálně z vlastních zdrojů. Se zásobami vody jsou v součastné době někdy problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Nyní se navrhuje vybudovat veřejný vodovod. Technicky se jeví jako nejvhodnější napojení na skupinový vodovod Střeleč, resp. na plánovaný propojovací vodovodní řad VDJ Prachov – Holínské předměstí Jičína. Talkové pásmo by bylo tedy dáno hladinami VDJ Prachov (335,75/333,25), Přívodní řad DN80 a rozvodné řady DN80 by byly navrženy v celkové délce cca 2.200 m.
Pokud by nebylo možné napojení na skupinový vodovod Střeleč, tak by se musel hledat jiný zdroj vody nebo napojení na jiný skupinový vodovod.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni vodou pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou bude voda ze studní využívána jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohaveč - - - 50 50 50 50

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ohaveč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,23 8,55 8,87 9,19
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,15 5,35 5,55 5,75
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v části obci vybudována pouze jednotná kanalizace s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových v množství max 0,06l/s, max 60,0 m3/měsíc, max 0,6 tis. m3/rok, v kvalitě "p" BSK5 - 40mg/l, CHSKCr - 150 mg/l a NL 50mg/l . Situační zákres stávající jednotné kanalizace se nám získat nepodařilo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachovat stávající individuální čištění u jednotlivých nemovitostí v souladu s platnou legislativou s vypouštěním do stávající kanalizace, přímo do vodoteče nebo do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ohaveč 5 688,0 0,0 5 688,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ohaveč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva