Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Železnice - CZ052.3604.5207.196126 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Železnice

Číslo obce PRVKUK 196126
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.196126
Kód obce 573825
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.196126.01 Železnice 19612 196126

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Železnice leží na severní hranici bývalého okresu Jičín 3,5 km severovýchodně od Jičína v nadmořských výškách 292 – 332 m n.m. Železnice má 1065 trvale bydlících obyvatel, dále se zde nacházejí objekty určené k individuální rekreaci 110 obyvatel. Jižní částí protéká Ploužnický potok. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Železnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Železnice Trvale bydlící - - - 1 065 1 080 1 130 1 180
Přechodně bydlící - - - 110 110 110 110
Celkem - - - 1 175 1 190 1 240 1 290

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Železnice 1236 1294 1292 1301 1297 1273 1271 1270 1285 1303 1321 1318 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Železnice - - - 1 027 1 042 1 052 1 062

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 70 71 72 74
Maximální potřeba vody m3/den - - - 106 107 108 109
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 68,13 69,14 70,16 71,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 63,80 64,97 66,13 67,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 54,00 45,10 36,20 27,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,80 9,87 9,93 10,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,33 4,18 4,02 3,87

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Železnice je vybudován veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží (od r. 2016) vrt ŽEN-1 umístěný jihovýchodně pod obcí v blízkosti Ploužnického potoka. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 100 do vodojemu Železný. Vodojem je dvoukomorový o objemu 2 x 180 m3 na kótě dna 352,0 a maximální hladině 355,3 m n.m. Z vodojemu je voda rozvedena po obci rozvodnými řady DN 80 – 150. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je ve vlastnictví obce a jeho provozovatelem je STAVOKA Kosice.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo bydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2014/27662/ZP/Spa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé při selhání či poruše na vodovodu budou zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Železnice - - - 985 1 000 1 010 1 020

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Železnice - - - 985 100 1 010 1 020

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 75,78 77,19 78,59 80,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 17,56 18,54 19,52 20,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Železnice je vybodována oddílná splašková kanalizační síť, která dopravuje vody na centrální čistírnu odpadních vod, která je umístěna na jihu obce u Plužnického potoka, do kterého jsou zaústěny vyčištěné odpadní vody z ČOV. Kanalizace je převážně gravitační, s dopomocí dvou čerpacích stanic a příslušných výtlačných řadů. Čistírna odpadních vod je dimenzována na 2 000 EO. Na čistírnu odpadních vod je v současné době napojena většina trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody ostatních obyvatel nenapojených na čistírnu jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků. Kanalizace je v majetku obce a ve správě STAVOKY Kosice.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV bylo vydáno MÚ Jičín pod jednacím číslem MuJc/2008/19302/ZP/Run.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem ke zvyšujícím se počtům napojených obyvatel, provozoven a horším aktuálním čistícím schopnostem čistírny odpadních vod dojde v návrhovém období k její intenzifikaci. Dále budou v návrhovém období na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty. Na kanalizaci bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Železnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Železnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva