Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hradíšťko - CZ052.3604.5207.196487 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žeretice

Číslo obce PRVKUK 196487
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.196487
Kód obce 573833
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.196487.01 Hradíšťko 19648 196487

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hradíšťko je místní část obce Žeretice. Skládá se z lokalit Hradíšťko a Dolní Hradíšťko. Leží 1 km východně v nadmořských výškách 248 – 268 m n.m. Obec má 24 trvale bydlících obyvatel v 7 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 9 objektů určených k individuální rekreaci 18 obyvatel. Západně od obce protéká řeka Cidlina.
V budoucím období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
Územní plán 1/2016
Situace kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hradíšťko Trvale bydlící - - - 20 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 18 18 18 18
Celkem - - - 38 38 38 38

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žeretice 272 270 270 260 254 265 261 265 267 260 258 257 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hradíšťko - - - 0 0 38 38

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,27 2,53 3,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,27 2,53 3,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Hradíšťko není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. V letních měsících dochází k nedostatkům vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec Hradíšťko bude napojena z navrženého vodovodu v obci Vlhošť. Vodovod bude proveden z PE DN80 v délce cca 1500m. Uvedené napojení na navrhovaný vodovod v obci Vlhošť je možné alternativně řešit také napojením přímo na vodovod Žeretice.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hradíšťko - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hradíšťko - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,42 2,42 2,42 2,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,51 1,51 1,51 1,51
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Hradíšťko není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek, septiků a domovních čistíren odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v obci Hradíšťko bude řešena individuálním způsobem s využitím domovních čistíren odpadních vod, žump a septiků se zemním filtrem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hradíšťko 3 878,0 0,0 3 878,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hradíšťko - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva