Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žlunice - CZ052.3604.5207.197700 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Žlunice

Číslo obce PRVKUK 197700
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.197700
Kód obce 573850
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.197700.01 Žlunice 19770 197700

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žlunice leží na jižní hranici bývalého okresu Jičín v Královéhradeckém kraji, cca 19 km jihozápadně od města Jičín, v nadmořských výškách 230-305 m.n.m. Obec má 246 trvale bydlících obyvatel. Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017
Informace od provozovatele kanalizace - Vodohospodářské služby RT s.r.o.
Provozní řád vodovodu obce Žlunice (4/2011)
Situace vodovod
Situace kanalizace
VUME 2018
Podklady VaK Nymburk

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žlunice Trvale bydlící - - - 246 250 250 260
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 296 300 300 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Žlunice 239 246 248 254 249 246 242 242 243 240 225 225 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žlunice - - - 246 250 250 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 18 18 18 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,27 12,50 12,74 12,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,27 12,50 12,74 12,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,59 4,68 4,77 4,85
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,68 7,82 7,97 8,11
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Z důvodu nevyhovujícího zásobování obyvatelstva pitnou vodou individuálně z domovních studní (voda většinou nesplňovala kvalitativní ukazatele jakosti pitné vody) byla obec Žlunice v roce 2011 napojena na skupinový vododvod Kozojedy, Žlunice, Sekeřice, který je ukončený na konci obce Slavhostice v ATS u silnice směr Žlunice. Stávající vodovodní systém je tlakově ovládán ze stávajícího vodojemu mezi obcemi Chroustov-Slavhostice, do které je přiváděna pitná voda z ÚV Poděbrady. Přívodní řad i ostatní vodovodní řady jsou z potrubí PE100 s ochrannou vrstvou z PP v průměru 110 a 90 mm. Celková délka vodovodu v k.ú. Žlunice 4393 m.  Přívodní řad (DN 100) vede od okraje obce Slavhostice podél silnice II. třídy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba a rozšíření k výstavbám.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žlunice - - - 175 175 175 175

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žlunice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 19,40 19,40 19,40 19,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,42 0,42 0,42 0,42
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 8,50 8,50 8,50 8,50
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,19 0,19 0,19 0,19

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Žlunice má soustavnou kanalizační síť, která pokrývá v podstatě celou zástavbu obce. Existující kanalizace je vzhledem ke geomorfologickým poměrům řešena jako gravitační, jednotná. Z převážné většiny byla kanalizace vybudovaná z betonových trubek v profilech DN 300 ÷ 1000. Později bylo několik sběračů postaveno i z PVC potrubí DN 250 ÷ 300. Celková délka kanalizace v obci Žlunice je cca 3,773 km. Stávající kanalizace není zakončená ČOV, zneškodňování OV je u jednotlivých nemovitostí prostřednictvím domovních ČOV a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Na kanalizaci bude prováděna jen běžná údržba a stávající kanalizaci je třeba postupně rekonstruovat. Nové, případně stávající nenapojené objekty, pokud to bude možné, budou napojeny prodloužením stávajících stok. Dále je potřeba, aby pokračovalo zlepšování kvality vypouštěné OV instalací odpovídajících domovních čistíren.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žlunice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žlunice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva