Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jizbice - CZ052.3605.5209.061441 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Náchod

Číslo obce PRVKUK 61441
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.061441
Kód obce 573868
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.061441.01 Jizbice 06144 61441

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Jizbice (520 – 561 m n. m.) leží na katastrálním území Jizbice u Náchoda (661449) s výměrou 272 ha.
 
Trvale zde žije celkem 239 obyvatel. Eviduje se zde celkem 82 domů.
 
Zástavba má radiokoncentrické uspořádání.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jizbice Trvale bydlící - - - 239 240 244 248
Přechodně bydlící - - - 0 - - -
Celkem - - - 239 240 244 248

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Náchod 20760 20814 20665 20434 20417 20408 20267 20149 20132 19979 19897 19688 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jizbice - - - 229 229 229 229

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 36 36 36
Maximální potřeba vody m3/den - - - 44 44 44 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 36,44 36,44 36,44 36,44
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 35,89 35,89 35,89 35,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 30,68 30,68 30,68 30,68
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,21 5,21 5,21 5,21
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,55 0,55 0,55 0,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu v ZSJ Jizbice je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod - Bohuslavice.
 
ZSJ Jizbice:
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 229
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 80
 
Vodovod v ZSJ Jizbice je zásoben z vodojemu Dobrošov 100 m3 s d. v. 620,3 m n. m., kam je voda postupně dopravována z vodojemů Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m., Nemocnice (Náchod) 1 200 m3 s d. v. 407,00 m n.m. a Pod Vyhlídkou (Náchod) 750 m3 s d. v. 442,15 m n.m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na vodovod využívají vodu z domovních studní. Informace o množství a kvalitě nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda dodávaná do spotřebiště je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým ve vodojemu Vysoká Srbská, který je hlavním vodojemem ve vztahu k Náchodu. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo z vrtu Černčice LT-4 Litá. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jizbice - - - 16 60 220 223

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jizbice - - - 16 60 220 223

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,68 29,04 29,40 29,76
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,72 1,74 1,76 1,79
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V části ZSJ Jizbice je vybudována splašková kanalizace, která končí v ČS Lipí, kterou jsou odpadní vody čerpány do jednotné stokové sítě končící na ČOV Náchod-Bražec. Sídelní jednotka využívá také systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Jizbice není centrální ČOV. Odpadní vody z části obce jsou odváděny k čištění na ČOV Náchod-Bražec.
Odpadní vody z ostatních nemovitostí jsou odváděny do jímek a septiků a následně vsakovány, z bezodtokých jímek jsou odváženy na likvidaci na ČOV Náchod - Bražec. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Jizbice je navržena dostavba splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod od obyvatel na stávající centrální ČOV Náchod přes ČS Lipí. Splašková kanalizační síť je navržena z PVC DN 250 o celkové délce 2,1 km. Vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu je doprava OV z obce Jizbice zajišťována čerpáním z ČS Lipí do gravitačního kanalizačního řadu. Investiční náklady dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 11.939 miil. Kč. Navržená opatření jsou uvažována k realizaci v roce 2021.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jizbice 0,0 11 939,0 11 939,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jizbice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva