Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Babí - CZ052.3605.5209.101290 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Náchod

Číslo obce PRVKUK 101290
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.101290
Kód obce 573868
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.101290.01 Babí 10129 101290

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Babí (397 – 432 m n. m.) leží na katastrálním území Babí u Náchoda (701297) s výměrou 216 ha.
 
Trvale zde žije celkem 664 obyvatel. Eviduje se zde celkem 248 domů. Zástavba má radiokoncentrické uspořádání
 
Babí leží částečně v ochranném pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí Trvale bydlící - - - 664 660 650 640
Přechodně bydlící - - - 0 - - -
Celkem - - - 664 660 650 640

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Náchod 20760 20814 20665 20434 20417 20408 20267 20149 20132 19979 19897 19688 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 636 636 636 636

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 101 101 101 101
Maximální potřeba vody m3/den - - - 122 122 122 122
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 101,37 101,37 101,37 101,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 99,73 99,73 99,73 99,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 84,93 84,93 84,93 84,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 14,79 14,79 14,79 14,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,64 1,64 1,64 1,64

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu v ZSJ Babí je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, provozní část Náchod (viz Technická zpráva).
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 636
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 245
 
Vodovod v ZSJ Babí zásoben z vodojemu Babí 75 m3 s d. v. 455,0 m n. m., kam je voda postupně dopravována z vodojemů Vysoká Srbská 1 500 m3 s d. v. 495,60 m n.m., Kašparák 1 000 m3 s d. v. 416,0 m n.m.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda dodávaná do spotřebiště je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým ve vodojemu Vysoká Srbská, který je hlavním vodojemem ve vztahu k Náchodu. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 1. 5. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok. Nejdříve doporučujeme rekonstruovat úseky z litinového potrubí malých profilů DN 40 – DN 70.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo z vrtu NV-15 Petrovičky. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 657 653 643 633

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Babí - - - 657 653 643 633

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,29 23,29 23,29 23,29
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,40 1,40 1,40 1,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 8,72 8,72 8,72 8,72
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,52 0,52 0,52 0,52

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ Babí je vybudována jednotná gravitační kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Produkované odpadní vody jsou svedeny do kanalizačních řadů z jednotlivých nemovitostí a odváděny prostřednictvím sběrače „M“ a kmenové stoky „A“ do ČOV Náchod - Bražec.

Jednotná kanalizace celkem: cca 2,6 km
Rok uvedení do provozu: průběžně Napojených trvalých obyvatel: 690 (90% obyvatelstva)
Napojených rekreantů: není znám
Kanalizačních přípojek: 147

Sběrač „M“ je tvořen profily DM 300-800 mm ocelkové délce 1,3 km ústí do kmenové stoky „A“.

Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ Babí není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť, jsou odváděny do septiků a jímek a odváženy na likvidaci na ČOV Náchod - Bražec. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobé zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1 % délky stokové sítě za rok.  
 
Odvedení dešťových vod se bude řídit § 5 odst. 3 zákona 254/2001 Sb. U veškerých staveb a pozemků, ze kterých odtékají dešťové vody do jednotné kanalizace, budou při jejich úpravách a rekonstrukcích provedena taková opatření, aby byly dešťové vody primárně zasakovány nebo odváděny do vodoteče.
 
U objektů odlehlých od stávající jednotné kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Babí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva