Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bohuslavice - CZ052.3605.5211.006467 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bohuslavice

Číslo obce PRVKUK 6467
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.006467
Kód obce 573892
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.006467.01 Bohuslavice 00646 6467

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotky Bohuslavice a Zbytka (267 – 297 m n. m.) leží na katastrálním území Bohuslavice nad Metují (606464).
 
Trvale zde žije celkem 1000 obyvatel, přechodně 20 obyvatel. ZSJ Zbytka nemá žádné trvale bydlící obyvatele. Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje asi s 1050 trvale bydlícími obyvateli.
 
Celkem je zde evidováno 400 domů, trvale obydlených je 300 a k rekreaci slouží 100 objektů. Sídelní zástavba je liniově soustředěna podél místních komunikací. Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok, pravostranný přítok Dědiny. Na něm leží rybníky Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník. V ZSJ Zbytky nejsou evidovány žádné domy. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Bohuslavice leží v CHOPAV Východočeská křída. Poblíž se nachází PR Zbytka.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
ZEPO Bohuslavice a.s. – zemědělská výroba

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice Trvale bydlící - - - 1 000 1 010 1 030 1 050
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 1 020 1 030 1 050 1 070

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bohuslavice 1011 1003 998 988 985 1001 1007 997 1002 1016 1007 1000 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 945 955 975 995

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 122 124 126 129
Maximální potřeba vody m3/den - - - 147 149 152 154
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 122,11 124,26 126,41 128,57
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 119,78 121,89 124,00 126,12
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 119,78 123,68 127,59 131,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,33 2,40 2,48 2,56

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Obec Bohuslavice je zásobena pitnou vodou z vodovodu Bohuslavice nad Metují, ten je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5211-606464-48172928-1/1
IČPE: 5211-606464-48172928-1/1-48172928
  
Vodovod Bohuslavice nad Metují zásobí vodou vodojem Horka 3 x 250 m3 se dnem ve výšce 322,5 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysokov 1000 m3 s d. v. 429 m n. m., který je hlavním vodojemem pro zásobení obyvatel Nového Města nad Metují a Bohuslavic. Z VDJ Horka vede zásobovací řad do spotřebiště.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoké Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V katastru obce budou rekonstruovány VDJ, které budou součástí VSVČ. Podrobný popis je obsahem karty Hradce Králové.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou ostatní nepoškozené a vesměs dostatečně kapacitní jímací objekty. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajištěno dovozem pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Jaroměř (15 km), případně nouzově aktivovanou přímou dodávkou vody z propojky na Českou Skalici. Dovážku vody lze také zajistit z vrtu LT-4 poblíž obce Černčice. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 936 946 966 986

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohuslavice - - - 936 946 966 986

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 59,57 60,63 61,69 62,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Bohuslavicích je vybudována oddílná splašková kanalizace napojená na ČOV. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Bohuslavice.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5211-606464-00272493-3/1
IČPE: 5211-606464-00272493-3/1-00272493
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Bohuslavice mají centrální mechanicko-biologickou ČOV o kapacitě 1500 EO.  Odpadní vody jsou odváděny do Bohuslavického potoka (č.h.p. 1-02-03-024).
 
Základní údaje ČOV:
IČME: 5211-606464-00272493-4/1
IČPE: 5211-606464-00272493-4/1-00272493

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohuslavice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohuslavice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva