Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Borová - CZ052.3605.5209.007714 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borová

Číslo obce PRVKUK 7714
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.007714
Kód obce 573906
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.007714.01 Borová 00771 7714

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Borová (593 – 648 m n. m.) leží na katastrálním území Borová (607711).
 
Trvale zde žije celkem 205 obyvatel a 200 rekreantů. Produktivních obyvatel je 72,5 %, do 15-ti let věku je 9,3 % obyvatel a v poproduktivním věku se nachází 18,2 % obyvatel.
 
V Borové je evidováno celkem 127 domů, z toho trvale obydlených je 74, k rekreaci se využívá 53 objektů. Zástavba má radiokoncentrický charakter. Obcí protéká Mezný potok, pravostranný přítok Olešenky.
 
Ve výhledu k roku 2030 se uvažuje se 230 trvale bydlícími obyvateli a 200 rekreanty.
 
Poblíž se nacházejí PR Peklo u Nového Města nad Metují a PP Rašelina.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Kanalizační řád - Jednotná kanalizace v obci Borová; KŘ.1 Zjednodušený situační nákres; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 02/2014

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borová Trvale bydlící - - - 205 210 220 230
Přechodně bydlící - - - 200 200 200 200
Celkem - - - 405 410 420 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Borová 188 208 211 199 200 204 199 202 205 205 203 198 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borová - - - 205 210 220 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 22 23 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 26 27 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,99 21,85 22,70 23,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,93 12,41 12,90 13,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,93 12,41 12,90 13,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,07 9,44 9,81 10,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Obci Borová je vybudován Vodovod Borová o délce 4,140 km. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5209-607711-48172928-1/1
IČPE: 5209-607711-48172928-1/1-48172928
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 205
 
Vodovod Borová je zásobován vodou jímanou ze studně „Borová". Celková vydatnost zdroje  1 l/s. Následně je voda upracována v hygienickém zabezpečení Borová (IČME: 5209-607711-48172928-2/1, IČPE: 5209-607711-48172928-2/1-48172928) . Hygienické zabezpečení je prováděno dávkováním chlornanu sodného. Voda je dále přečerpávána do akumulace ve vodojemu o obsahu 250 m3 (VDJ Borová) d.v. 655,00 m n.m. a zásobními a rozvodnými řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná na permské sedimenty - vápnité pískovce, arkózy a aleurity, tektonicky zakleslé v krystaliniku Orlických hor. Jsou součástí severního okraje hydrogeologického rajónu 642 Krystalinikum Orlických hor.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel nedostatečné. Dále je nutno řešit vlastnictví vodojemu a následně jeho rekonstrukci.
 
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Hygienické zabezpečení Borová) v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která nabyla účinnosti dne 30. 4. 2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na nedostatečnou kapacitu stávajícího zdroje pitné vody navrhujeme vybudování nového zdroje pitné vody. K výběru lokality nového zdroje je třeba přistoupit s ohledem na umístění dalšího zdroje vody, který patří ZEPO Bohuslavice a má nevyhovující vodu v ukazateli mangan.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Případnou nutnost úpravy vody je třeba zvolit s ohledem na nutnost vybudování nového zdroje vody a případnou kvalitu vody v tomto zdroji.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na nevyhovující vlastnické vztahy ke stávajícímu vodovojemu a jeho technický stav navrhujeme výstavbu nového vodojemu nebo odkup stávajícího vodojemu do vlastnictví VaK Náchod a jeho následnou celkovou rekonstrukci.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jelikož obec Borová nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody, bude v případě havárie na jímacím studně Borová nebo na vodovodním systému nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně z obce Česká Čermná (3 km) nebo obce Nový Hrádek (4 km), příp. dovozem vody z nevyužívaného zdroje Nový Hrádek – zářezy (cca 4 km).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borová - - - 125 130 135 140

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borová - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,77 19,52 20,27 21,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,09 0,10 0,10 0,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Obci Borová je jednotná gravitační kanalizace vybudovaná z betonových, AZC a kameninových trub DN 160 až 500 v délce 2,3 km. Odpadní vody jsou od 125 trvalých obyvatel svedeny do kanalizace a následně vypouštěny do povrchových vod (Mezný potok č.h.p. 1-01-03-042). Vlastníkem a provozovatelem je Obec Borová. Využíváno je rovněž systémů příkopů, struh a propustků.
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5209-607711-00654141-3/1
IČPE: 5209-607711-00654141-3/1-00654141
počet připojených trvale bydlích obyvatel:125
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Borová není centrální ČOV. Odpadní voda z 8 septiků a 6 DČOV  je vsakována. Odpadní voda ze 84 septiků a 7 DČOV je odváděna do kanalizace. Rekreanti napojení na bezodtoké jímky likvidují jejich obsah odvozem na ČOV Náchod. Stáří a technický stav septiků a jímek je různý. DČOV byly vybudovány od roku 1998.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné napojit soustavnou kanalizační síť na centrální ČOV. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. V případě zájmu obce lze akceptovat čištění odpadních vod na lokálních ČOV.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borová 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva