Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Benešov - CZ052.3605.5201.012815 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Broumov

Číslo obce PRVKUK 12815
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.012815
Kód obce 573922
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2224
Broumov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.012815.01 Benešov 01281 12815

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Benešov (386 – 413 m n. m.) leží na katastrálním území Benešov u Broumova (612812).
 
Trvale zde žije 117 obyvatel a 1 rekreant. Očekává se mírné snižování počtu obyvatel.
 
Zástavba soustředěna podél místní komunikace.
 
Obec leží v CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace, ČOV
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu kanalizace,Vak Náchod, 2018
Digitální zákres plánovaných investicí, Vak Náchod, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benešov Trvale bydlící - - - 117 115 110 100
Přechodně bydlící - - - 1 2 3 5
Celkem - - - 118 117 113 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Broumov 7977 7825 7783 7793 7753 7695 7604 7586 7524 7444 7370 7272 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benešov - - - 117 115 110 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 23 22 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 28 26 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,17 23,00 21,83 20,66
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,73 21,63 20,53 19,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,55 19,11 17,67 16,23
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,18 2,08 1,97 1,86
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,44 1,34 1,24 1,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
V Benešově vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vodovod , kterým jsou zásobeni pitnou vodou obyvatelé a ostatní odběratelé mj. sídelní jednotky Benešov. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5201-612766-48172928-1/2
IČPE: 5201-612766-48172928-1/2-48172928
 
Vodovod je zásoben pitnou vodou, jímanou z vodních zdrojů Polické pánve. Jsou to především vrty VS-5, VS-13, VS-15 a místních zdrojů Artéská a Myslivecká studna Křinice.
 
Voda z vrtů VS-5, VS 13 a VS 15 je čerpána do vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.). Z VDJ 3000 m3 je voda přepouštěna do vodojemu Teplice n. M. 2×250 m3 (d.v. 517,6 m n. m.), který slouží pro zásobení části Teplic N.Metují a obyvatel napojených na skupinový vodovod Teplice – Meziměstí – Broumov.
 
Vodovod Benešov – Rožmitál je součástí vodovodu Broumov a odebírá pitnou vodu z přiváděcího řadu mezi vodojemem Broumov Ráj (2x650 m3) d.v. 470,00 m n.m. a vodojemem Broumov Spořilov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. V armaturní šachtě před vodojemem Broumov Spořilov je osazen redukční ventil. Zásobní potrubí pokračuje přes Černou stezku ke křižovatce „U Hitlera“ kde je v armaturní šachtě další redukční ventil přes který dále natéká voda do vodojemu Benešov (90 m3) na kótě 440,3 m n. m., odkud je voda přečerpávána do VDJ Rožmitál (100 m3) na kótě 474,5 m n. m. Z vodojemu Rožmitál je spotřebiště zásobováno pomocí gravitačního zásobovacího řadu. Benešov a Rožmitál je na skupinový vodovod Teplice II – Broumov napojen od roku 2003, do té doby byl zásoben z pramenní jímky Rožmitál. Dále je z vodojemu Benešov čerpána voda do akumulace čerpací stanice Janovičky a pak znovu čerpána do vodojemu Janovičky 30 m3 (d.v. 628,0 m n. m.).
 
Vodovod Broumov je zásoben pitnou vodou z hlavního vodojemu pro Broumov – VDJ Broumov Ráj (2x650 m3) d.v. 470,00 m n.m. vodou z Teplic nad Metují a dále vodojemem Broumov Spořilov 600 m3 na kótě 425,4 m n. m. Do vodojemu Broumov Spořilov je přivedena voda ze zdrojů v Křinicích (Artézká a Myslivecká), v případě nedostatku vody je dopuštěn vodou z vodojemu Broumov Ráj.
 
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého v objektu vrtu VS-5 a v Teplicích n. Metují a dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu Broumov Spořilov, vodojemu Benešov a vodojemu Janovičky.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody do roku 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu, kterým je kapacitně omezený vodovod Křinice, případně z blízkého gravitačního vodovodu Heřmánkovice. Pro nouzové zásobování může být využit nevyužívaný zdroj Janovičky – pramenní jímka (cca 7 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benešov - - - 0 115 110 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Benešov - - - 0 115 110 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
 
V m.č. Benešov se nenachází kanalizace.
 
Obyvatelé přečištují odpadní vody v DČOV nebo je akumulují v jímkách, jejichž obsah je poté vyvážen na ČOV Broumov.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Benešov bude v roce 2019-2020 realizována výstavba splaškové kanalizace a jejího napojení do jednotné stokové sítě města Broumov a tedy i na městskou ČOV. Jedná se celkem o 1276 m kanalizace z PP DN  250 mm.
Na kanalizaci budou následně napojeny přípojky z přilehlých nemovitostí.
 
Celkové investiční náklady jsou dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 cca 5,461 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Benešov 0,0 5 461,3 5 461,3

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Benešov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva