Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Budčeves - CZ052.3604.5207.015181 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Budčeves

Číslo obce PRVKUK 15181
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.015181
Kód obce 548952
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.015181.01 Budčeves 01518 15181

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Budčeves leží na jihozápadní hranici bývalého okresu Jičín 2 km jihozápadně od města Kopidlno v nadmořských výškách 210 – 217 m n.m. Obec má 176 trvale bydlících obyvatel v 62 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 10 objektů určených k individuální rekreaci cca 30 obyvatel. Jižní částí obce protéká potok Stříble.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017
Informace od místostarosty

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Budčeves Trvale bydlící - - - 160 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 30 25 25 25
Celkem - - - 190 175 175 175

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Budčeves 174 161 153 155 158 164 150 150 148 159 157 157 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Budčeves - - - 60 130 130 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 35 38 42 45
Maximální potřeba vody m3/den - - - 43 45 48 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,00 38,33 41,67 45,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 35,00 38,33 41,67 45,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Budčeves byla v roce 2012 postavena úpravna vody (reversní osmóza) na stávajícím zdroji - vrtaná studna B-1 a vodojem v rámci výstavby vodovodu I.etapa za přispění dotace od KHK. Kolaudace poběhla v rámci zkušebního provozu v r. 2013.
V r. 2017 byl vystaven a zkolaudován vodovod v rámci výstavby vodovodu II.etapa za přispění dotace od Mze.
Provozovatelem je Obec Budčeves.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Žádný nový rozvoj v plánu není.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Budčeves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Budčeves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,94 14,94 14,94 14,94
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,35 9,35 9,35 9,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Budčeves není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistícím zařízením. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek, které převládají (90%). Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků. V obci je vybudována jednotná kanalizace, která slouží k odvodu splaškových a dešťových vod.
Benzinová pumpa a firma AV Flor mají vybudované vlastní čistírny odpadních vod. Zemědělské družstvo má vlastní bezodtokové jímky. Vzniklé kaly jsou v současné době likvidovány v zemědělství.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistící zařízení nebo bezodtoké jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Budčeves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Budčeves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva