Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Komárov - CZ052.3605.5209.013447 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Brzice

Číslo obce PRVKUK 13447
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.013447
Kód obce 573931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.013447.01 Komárov 01344 13447

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Komárov (německy Komarow) je malá vesnice, MÍSTNÍ část obce Brzice v okrese Náchod. Nachází se asi 4 km na sever od Brzice. V roce 2009 zde bylo evidováno 8 adres. V roce 2011 zde trvale žili jen 3 obyvatelé.
Komárov leží v katastrálním území Proruby o výměře 2,38 km2, v podhůří Krkonoš.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář ,,Podklady pro aktualizaci PRVKUK´´
Karty VUME, VUPE 2016,2017
Konzultace se zástupci obce
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov Trvale bydlící - - - 6 6 8 8
Přechodně bydlící - - - 1 1 1 1
Celkem - - - 7 7 9 9

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brzice 208 206 209 212 216 219 225 234 231 240 249 246 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,75 0,83 0,92 1,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,75 0,83 0,92 1,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Komárově není vybudován vodovod a ve výhledu se o budování ani neuvažuje z důvodu vysoké investice na malý počet obyvatel. Jednotlivé domy jsou zásobeny individuelně vlastní studní.
Množství a kvalita vody ve studnách není známa.
Studny jsou převážně roubeny kamenem, do průměru 1200 mm a do hloubky 4 – 5 m, vybudované před rokem 1910.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledu nejsou v plánu žádné investice. Současný stav vzhledem k počtu obyvatel je dostačující.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Hořičky (vodojem Proruby – do 1 km), příp. dovozem vody ze zdroje Jaroměř – Starý Ples vrt J-1 (cca 20 km) nebo dovozem balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Komárov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,75 0,83 0,92 1,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,45 0,50 0,55 0,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Komárově není vybudovaná společná kanalizační sít a jednotky splaškové odpadní vody likvidují individuelně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Komárov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Komárov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva