Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Černčice - CZ052.3605.5211.020061 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černčice

Číslo obce PRVKUK 20061
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.020061
Kód obce 573957
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.020061.01 Černčice 02006 20061

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Černčice (276 – 306 m n. m.) leží na katastrálním území Černčice (620068).
 
Trvale zde žije celkem 505 obyvatel, produktivních je 60 %, mladších 15-ti let je 20 % a v postproduktivním věku je také 20 % obyvatel.
Celkem je zde evidováno 167 domů, trvale obydlených je 145 a 22 domů je využíváno rekreačně. Zástavba je soustředěna podél místních komunikací. Obcí protéká Černčický potok. Počítá se s výstavbou asi 10 rodinných domů.
 
Černčice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky:
ZEPO a.s. Bohuslavice – zemědělská výroba (80 zaměstnanců)
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových v obci Černčice, Výpusť V1, V2, V3, V4, V5, V6; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 06/2015
Kanalizační řád, Obec Černčice; Ing. Zdeněk Brejcha – AZB; 03/2014
  

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černčice Trvale bydlící - - - 505 520 535 550
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 555 570 585 600

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černčice 470 483 481 482 485 482 484 490 499 488 486 483 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černčice - - - 467 482 497 512

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 48 50 51 53
Maximální potřeba vody m3/den - - - 58 60 62 63
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 48,25 49,80 51,35 52,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 46,35 47,84 49,33 50,81
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 46,35 47,84 49,33 50,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,90 1,96 2,02 2,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Černčice je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Černčice. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Celková délka vodovodu je 7,63 km.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-620068-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-620068-48172928-1/1-48172928
Název obce: Černčice
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 467
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 102
 
Vodovod Černčice je zásoben pitnou vodou z vodojemu Horka 3 x 250 m3 s d.v. 322,5 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Vysokov 1000 m3 s d. v. 429 m n. m., který je hlavním vodojemem pro zásobení obyvatel Nového Města nad Metují a Bohuslavic. Z VDJ Horka vede zásobovací řad do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí sídelní jednotky.
 
Zhruba 1 km severně od obce Černčice leží vrt LT-4, který patří VAKu Hradec Králové. Jedná se o vrt vedený v seznamu vrtů pro nouzové zásobování Královéhradeckého kraje.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
V katastru obce budou postaveny nové čerpací stanice a ATS, které budou součástí  VSVČ. Podrobný popis je obsahem karty Hradce Králové.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou ostatní nepoškozené jímací objekty. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno buď přepojením nebo dovozem pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M - Náchod - Bohuslavice, Chvalkovice nebo Hořičky. Využití vrtu LT-4 Černčice pro dovoz pitné vody je možné pouze po ověření její zdravotní nezávadnosti. Ve všech případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černčice - - - 450 465 480 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černčice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Černčice. Veřejná jednotná gravitační kanalizace zakončená volnými výustmi je určena k odkanalizování obyvatel obce. Obec disponuje Povolením k vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu.
Začátek rozvoje kanalizace v Černčicích se datuje do konce 19. stol., hlavní rozvoj proběhl v letech 1950-1970, poslední významné rozšíření proběhlo v 80. letech 20. stol.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Černčice nemají centrální ČOV. V současné době vybudováno 146 ks biologických septiků a 35 osob je připojeno na DČOV s odtokem do povrchových vod, kam vypouští odpadní vody 450 obyvatel. Na bezodtokou jímku je připojeno 35 osob. Odpadní vody jsou vypouštěny do Černčického potoka (č.h.p. 1-01-03-0520-0-10). Technický stav a stáří septiků je různý.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době není plánován žádný rozvoj kanalizace ani ČOV.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černčice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva