Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bohdašín - CZ052.3605.5209.021091 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červený Kostelec

Číslo obce PRVKUK 21091
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021091
Kód obce 573965
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021091.01 Bohdašín 02109 21091

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Bohdašín (472 m n. m.) leží na ploše katastrálního území Bohdašín nad Olešnicí (621099) s katastrální výměrou 131 ha.
 
Zástavba má rozptýlený charakter, uspořádána je hlavně podél místních komunikací.
 
Okrajově Bohdašín zasahuje do CHKO Broumovsko.
 
Podklady:
Informace od provozovatele VAK
VUME/VUPE
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín Trvale bydlící - - - 232 232 235 235
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 232 232 235 235

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červený Kostelec 8534 8532 8535 8510 8471 8454 8428 8355 8332 8352 8360 8332 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 226 226 228 228

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 27 27 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,60 22,67 22,73 22,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,60 22,67 22,73 22,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Bohdašíně je vybudován vodovod Červený Kostelec, který je součástí skupinového vodovodu Červený Kostelec, je ve vlastnictví města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Obyvatelé Bohdašína jsou zásobováni vodou z vrtů Borek a Pole (Červený Kostelec) prostřednictvím VDJ Bohdašín (100 m3). Odtud je zásobními řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Hygienické zabezpečení přečerpávací stanice Horní Kostelec) je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do většiny částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav. Navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o nové oblasti dle źemního plánu a  běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj.Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Zbečník dovozová vzdálenost 5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 12 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 174 174 177 177

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bohdašín - - - 174 174 177 177

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Bohdašíně je vybudována splašková kanalizace s odvedením odpadních vod od obyvatel na centrální ČOV Červený Kostelec. Splašková kanalizační síť je  z PVC DN 250 o celkové délce 1,68 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu je doprava OV z gravitačního kanalizačního řadu do skupinové kanalizace v úseku od silnice ze Rtyně v Podkrkonoší do Horního Kostelce zajištěna čerpáním ČS (do 2 l/s, výtlačná výška do 20 m) výtlačným řadem PE DN 75 v délce 0,78 km. Této kanalizace byla vybudována v roce 2015.
  
Odpadní vody od nepřipojených obyvatel na kanlizaci jsou ze septiků a jímek odváděny do povrchových vod nebo likvidovány na městské ČOV Červený Kostelec. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Díky nově vybudované kanalizaci se neuvažuje o větších investicích v krátkém časovém horizontu. Po sledovaném období je v plánu pouze rozšíření kanalizační sítě o cca 154 m.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohdašín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bohdašín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva