Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhota za Červeným Kostelec - CZ052.3605.5209.021121 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červený Kostelec

Číslo obce PRVKUK 21121
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021121
Kód obce 573965
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021121.01 Lhota za Červeným Kostelcem 02112 21121

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lhota za Červeným Kostelcem je místní část města Červený Kostelec v  okrese Náchod. Nachází se asi 1,5 km ssz. od Červeného Kostelce. Ve Lhotě protéká potok Olešnice a probíhá jím silnice I/14. Lhota za Červeným Kostelcem je také název katastrálního území o rozloze 3,78 km2.
  
Podklady:
Informace od provozovatele VAK
VUME/VUPE
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota za Červeným Kostelcem Trvale bydlící - - - 1 265 1 265 1 265 1 265
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 1 265 1 265 1 265 1 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červený Kostelec 8534 8532 8535 8510 8471 8454 8428 8355 8332 8352 8360 8332 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota za Červeným Kostelcem - - - 1 232 1 232 1 237 1 237

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 123 123 124 124
Maximální potřeba vody m3/den - - - 148 148 148 148
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 123,20 123,37 123,53 123,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 123,20 123,37 123,53 123,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Lhotě je vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Červený Kostelec, je ve vlastnictví města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Vodovod Červený Kostelec je zásobován vodou z vrtů S-1, S-2 a Větrník prostřednictvím čerpacích stanic, vodojemů a zásobními řady dodávanou přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství vody a její kvalita není známa.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody po úpravě na stripovacích kolonách a hygienickém zabezpečení v úpravnách vody je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů neodpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Ve výhledu se uvažuje o posílení vodním zdrojem Vrt Lhota u školy včetně výtlačného řádu 400m2/den k roku 2028.
 
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
Součástí Vrtu Lhota bude vybudování nového výtlačného řádu  5l/s.
 
Vodojemy
Ve výhledu je plánovaná výstavba druhé komory VDJ 9 křížů s kapacitou cca 100 m3.
 
Vodovodní síť
Stávající stav vodovodní sítě jsou nevyhovující a mimo běžné údržby se počítá s rozšířením vodovodu v průmyslové zóně a Zemědělské ulici v celkové délce cca 1,4 km a počtem 26 nových přípojek.
Dále se počítá s rekonstrukcemi vodovodu ve Lhotě -  pod i nad kolejemi, na Výsluní 1 a 2, Za potokem, okolo Malty, okolo Baumgartnera, Na hrázi, v Lomečku a v lokalitě Devět Křížů. Celkem se jedná o cca 3,5 km délky a 194 přípéojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice., příp. dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota za Červeným Kostelcem - - - 948 948 953 953

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhota za Červeným Kostelcem - - - 948 948 953 953

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Lhotě je vybudována jednotná gravitační kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města; v roce 1996 byla zahájena výstavba kmenových stok pro odvádění odpadních vod na ČOV. Vlastníkem je město Červený Kostelec a provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o.
 
Hlavní kostru celé sítě ve Lhotě tvoří stoka „B“. Kmenová stoka „A“ tvoří základ celé kanalizační sítě. Stoka „B“ odvádí odpadní vody ze Lhoty za Červeným Kostelcem a je napojena na stoku „A“, jež odvádí OV na ČOV Červený Kostelec.
 
Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí z kameniny, PVC, litiny nebo azbestocementu. V tomto případě se jedná o průměry od 250 do 500 mm.
 
Některé úseky původní kanalizace svým technickým stavem, způsobem výstavby a průměrem neodpovídají součastným požadavkům. Tento stav staré kanalizace je i příčinou výskytu balastních vod. Je využíváno i systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
OV jsou svedeny na ČOV Červený Kostelec. Vlastníkem je město Červený Kostelec a provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 8 000 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 400 kg BSK5 a na průměrný nátok 1700 m3. Dále viz Červený Kostelec část D.1.
 
Odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojeny na kanalizační síť jsou ze septiků a jímek odváděny do povrchových vod nebo likvidovány vývozem na městské ČOV. Počet septiků a jímek, jejich stáří ani technický stav není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Počítá se s rozšířením kanalizační sítě o lokalitu Zemědělské ulice a Lhoty za potokem v délce cca 1,6 km a početm 50 nových přípojek.
Dále se počítá s rekonstrukcí kanalizace ve Lhotě Pod kolejema, Nad kolejema a na Výsluní 1 a 2. Celková délka plánované rekonstrukce je 1 km s počtem 70ti přípojek.
 
Odpadní vodu od zbývajících obyvatel  navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č.401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota za Červeným Kostelcem 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhota za Červeným Kostelcem - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva