Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mstětín - CZ052.3605.5209.021130 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červený Kostelec

Číslo obce PRVKUK 21130
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021130
Kód obce 573965
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021130.01 Mstětín 02113 21130

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Mstětín (387 – 408 m n. m.) leží na katastrálním území Stolín (621145).
 
Zástavba má rozptýlený charakter, uspořádána je do radiokoncentrického tvaru.
 
Podklady:
Informace od provozovatele VAK
VUME/VUPE
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mstětín Trvale bydlící - - - 34 34 34 34
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 34 34 34 34

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červený Kostelec 8534 8532 8535 8510 8471 8454 8428 8355 8332 8352 8360 8332 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mstětín - - - 33 33 33 33

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,35 5,31 5,28 5,25
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,19 4,22 4,26 4,29
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,30 3,30 3,30 3,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,89 0,89 0,89 0,89
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,16 1,12 1,09 1,06

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Mstětíně je vybudován vodovod Červený Kostelec, který je součástí skupinového vodovodu Červený Kostelec, je ve vlastnictví Města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
Obyvatelé ZSJ Mstětín jsou zásobováni vodou z vrtů S-1, S-2 a Větrník (Červený Kostelec) prostřednictvím VDJ Mstěnín (250 m3), VDJ Stolín (350m3) a VDJ Devět křížů (250m3). Odtud je zásobními řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Jakost vody při využití stávajícího způsobu úpravy na stripovacích kolonách umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti upravována provzdušněním a hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Ve výhledu se uvažuje s rozšířením zasíťování území o lokalitu v rozsahu aktualizace ÚP v délce cca 0.5 km a počtu přípojek 20.
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav. Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno zásobováním cisternami ze samostatného vodovodu druhého tlakového pásma Červený Kostelec.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mstětín - - - 30 30 30 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mstětín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve Mstětíně je vybudována nová jednotná kanalizace, do které jsou zaústěny přepady z individuálních lokálních čistících zařízení u jednotlivých nemovitostí. Kanalizace DN 250  v délce 550 m je zaústěna do bezejmenné vodoteče dále vyústěné do vodního toku Úpa.
Ve Mstětíně je vybudována jednotná obecní kanalizace.Je využíváno i systémů příkopů, struh a propustků.
 
Mstětín není napojen na ČOV Červený Kostelec ani zde není provozována obecní ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Lokální čistící zařízení budou podrobena kontrole technického stavu. Septiky budou doplněny o zemní filtry s takovým čistícím efektem, který by umožnil plnění Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., příloha č. 1 pro ČOV < 500 EO.
Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kanalizace v délce cca 0,406  km a počtu 20 přípojek dle ÚP a plánované výstavbě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mstětín 0,0 21 805,0 21 805,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mstětín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva