Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Olešnice - CZ052.3605.5209.110361 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Červený Kostelec

Číslo obce PRVKUK 110361
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.110361
Kód obce 573965
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.110361.01 Olešnice 11036 110361

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Olešnice (397 – 413 m n. m.) leží na katastrálním území Olešnice u Červeného Kostelce (710369).
 Zástavba má rozptýlený charakter, uspořádaná je podél protékající Olešnice do liniového tvaru.
 
Podklady:
VUME/VUPE
Informace od provozovatele VAK
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice Trvale bydlící - - - 603 603 605 605
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 603 603 605 605

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Červený Kostelec 8534 8532 8535 8510 8471 8454 8428 8355 8332 8352 8360 8332 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 587 587 589 589

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 59 59 59 59
Maximální potřeba vody m3/den - - - 70 71 71 71
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 58,70 58,77 58,83 58,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 58,70 62,69 66,69 70,68
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Olešnici je vybudován Vodovod Červený Kostelec, který je součástí Skupinového vodovodu Červený Kostelec (viz Technická zpráva), je ve vlastnictví Města Červený Kostelec. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Obyvatelé Olešnice jsou zásobováni vodou z vrtů S-1, S-2 a Větrník (Červený Kostelec) prostřednictvím VDJ Žďár (100 a 250 m3). Odtud je zásobními řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Informace o kvalitě a množství vody nejsou k dispozici.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
  
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do většiny částí zásobovaných obcí.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
V současné době jakost vody splňuje požadované hodnoty a je vyhovující.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující s výjimkou běžných oprav. Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
Dále je ve výhledu k roku 2028 plánovaná investice do rozšíření vodovodu v Olešnici a Špince v délce cca 2,942 km a počtu 60ti nových přípojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 452 452 454 454

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 452 452 454 454

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Olešnici je nově vybudována gravitační splašková kanalizace DN 200 -250, ukončená hlavní čerpací stanicí odpadních vod, ze které jsou odpadní vody výtlačným řadem dopraveny k likvidaci na ČOV Červený Kostelec. Vzhledem k nepříznivým přirozeným spádovým podmínkám v obci a také k délce výtlaku, je v systému gravitační kanalizace v obci mimo hlavní čerpací stanici ještě jedna sekční čerpací stanice odpadních vod pro část zástavby na východním okraji obce. Gravitační stoky DN 250 jsou v převážné části umístěny mimo vozovku státní komunikace a jsou navrženy z materiálu PVC. Výtlačné řady jsou navrženy v intravilánu obce v souběhu s gravitačními stokami (společná stavební rýha). Materiál výtlaků je PVC DN 100 mm.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nově vybudované oddílné kanalizaci v obci se ve výhledu neuvažuje o větších investicích do stávající kanalizace. V úvahu přichází běžná provozní údržba stávajícího systému kanalizace.
Dále se ve výhledu počítá s dalším rozšířením kanalizace o cca 2 km a 30 nových přípojek.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva