Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Česká Čermná - CZ052.3605.5209.021261 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Čermná

Číslo obce PRVKUK 21261
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021261
Kód obce 573973
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2267
Náchod

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021261.01 Česká Čermná 02126 21261

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Česká Čermná (506 – 547 m n. m.) leží na katastrálním územím Česká Čermná (621269).
 
Trvale zde žije 505 obyvatel, přechodně 180 rekreantů. Je zde evidováno 201 domů, trvale obydlených je 150, k rekreaci se využívá 51 domů. Půdorys obce má radiokoncentrický charakter, zástavba je rozptýlená.
 
S Českou Čermnou hraničí ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů Běloves.
 
Obec plánuje kolem roku 2020 výstavbu cca 12 rodinných domků včetně inženýrských sítí.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář
Jednání se zástupci obce
Dokumentace stávajícího stavu vodovodu a kanalizace - GIS provozovatele
Kanalizační řád pro obec Česká Čermná, Ing. Zdeněk Brejcha, 06/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Čermná Trvale bydlící - - - 505 529 559 559
Přechodně bydlící - - - 180 180 180 180
Celkem - - - 685 709 739 739

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Čermná 474 476 493 499 516 503 499 508 510 528 523 524 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Čermná - - - 505 529 559 559

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 52 52 52 52
Maximální potřeba vody m3/den - - - 63 63 63 63
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 52,38 52,38 52,38 52,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 47,66 47,66 47,66 47,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 47,66 47,66 47,66 47,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,72 4,72 4,72 4,72

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Česká Čermná je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně část provozního celku Náchod – Bohuslavice (viz Technická zpráva).
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 428
Počet zásobovaných rekreantů: 144
Počet přípojek: 191
 
Vodovod Česká Čermná je zásoben z vodojemu Česká Čermná 150 m3 s d. v. 575,0 m n. m., kam je voda dopravována z vodojemu Dobrošov 100 m3 s d. v. 620,30 m n. m.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní. Množství je nedostatečné, kvalita vody není známa.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda dodávaná do spotřebiště je hygienicky upravovaná oxidem chloričitým ve vodojemu Vysoká Srbská, který je hlavním vodojemem ve vztahu k Náchodu. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou MZdr č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu do částí, které jsou perspektivně vhodné pro výstavbu rodinných domků.
 
Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována oxidem chloričitým.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2015 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
Pro zvýšení provozního zabezpečení dodávky vody v případě havárie a s ohledem na připravovanou novou zástavbu navrhujeme zokruhování stávající vodovodní sítě rozvodnými řady z PE DN 100 délky 1,4 km. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 2,448 mil. Kč. Navrhovaná opatření jsou navržena k realizaci v roce 2030.
Obec dále plánuje výstavbu zasíťování rozvojové lokality pro bydlení ve 12 RD. Realizace je v plánu na rok 2020. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 0,426 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou ostatní nepoškozené jímací objekty. Jestliže nebude možné využít tyto zdroje nebo bude poškozen přivaděč vody, bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. z obecního vodovodu Borová (dovozová vzdálenost 2,5 km), příp. dovozem vody ze zdroje Nový Hrádek - zářezy (cca 8 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Čermná - - - 292 0 0 346

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Česká Čermná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 36,16 36,16 36,16 36,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,36 0,36 0,36 0,36
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci je vybudováno 2,69 km kanalizace, která je ve vlastnictví i správě obce. Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–500 mm z kameniny. Místní vodoteč č.h.p. 10103038, ve které je zakončeno všech 5 kanalizačních vyústí, opouští pod obcí ČR a pokračuje v Polsku.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V České Čermné není centrální ČOV. Je zde vybudováno 22 domovních ČOV, které jsou vypouštěny do kanalizace nebo povrchových vod. Do provozu byly uvedeny postupně v letech 1990-2018. Odpadní vody z 45 bezodtokých jímek jsou vyváženy na ČOV, ze 117 septiků jsou ze 30 % vsakovány a ze 70 % kanalizací odváděny do povrchových vod. Technický stav jímek a septiků je různý.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V České Čermné navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. V případě nevyhovění stávající kanalizace požadavkům ČSN 756114 (EN 1610) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení bude provedena rekonstrukce kanalizace, kdy propustné úseky budou vyvložkovány a nevyhovující vyměněny, čímž se zamezí průniku podzemních vod do kanalizace.
 
V současné době není plánována výstavba centrální ČOV. Obec plánuje údržbu a rozšíření stávající kanalizace s volnými vyústmi, které plní požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
Obec plánuje výstavbu zasíťování rozvojové lokality pro bydlení ve 12 RD. Realizace je v plánu na rok 2020. Pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 0,95 mil. Kč.
Další rozšíření kanalizace souvisí s její dostavbou v severní a střední části obce. Dostavba je uvažována k roku 2025 a pořizovací náklady v CÚ 2009 dle Metodického pokynu Mze ČR 401/2010-15000 činí 4,66 mil. Kč.
 
Odpadní vodu od obyvatel navrhujeme likvidovat na rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení a v nově vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků a DČOV musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.
 
Do roku 2030 se předpokládá likvidace odpadních vod individuálním způsobem na stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích a domovních čistírnách odpadních vod. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Náchod - Bražec.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Česká Čermná 2 874,0 5 610,0 8 484,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Česká Čermná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva