Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skalka - CZ052.3605.5209.021636 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Česká Metuje

Číslo obce PRVKUK 21636
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.021636
Kód obce 573981
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2275
Police nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021636.01 Skalka 02163 21636

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Skalka (německy Skalka)[1] je malá vesnice, část obce Česká Metuje v okrese Náchod. Nachází se asi 2 km na západ od České Metuje. V roce 2009 zde bylo evidováno 27 adres.
 
Skalka leží v katastrálním území Skalka u České Metuje o rozloze 2,94 km2.[4]
 
Zástavba vsi je od roku 2004 chráněna v rámci vesnické památkové zóny
 
 
 
Podklady:
VUPE 2017
Informace od starosty obce
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalka Trvale bydlící - - - 14 15 15 20
Přechodně bydlící - - - 21 20 20 20
Celkem - - - 35 35 35 40

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká Metuje 298 325 323 310 309 302 297 291 288 298 290 289 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalka - - - 35 35 35 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 14 14 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,65 9,06 9,47 9,88
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,49 7,85 8,20 8,56
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,49 7,85 8,20 8,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,16 1,21 1,27 1,32

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
Ve Skalce stejně jako v České Metuji je vybudován Vodovod Česká Metuje. Vlastníkem je obec Česká metuje a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Zdrojem pitné vody pro místní Vodovod Česká Metuje je vrt NVS-9. Z vybudované čerpací stanice a prostřednictvím výtlačného řadu je voda čerpána do akumulace vodojemu Dědov 100 m3 s d. v. 496,70 m n. m. Odtud je voda prostřednictvím zásobovacího a rozvodných řadů dodávána do České Metuje, Vlásenky a Skalky. Před odběrem vody z akumulace je zajištěno zdravotní ošetření vody nachlorováním.
 
Zdrojem vody je zvodeň vázaná na prachovito-písčité, jílovité spongility s polohami rohovců, které jsou součástí hydrogeologického rajónu 411 Podorlická pánev.
 
Bližší popis vodovodu je v kartě obce Česká Metuje.
 
Kvalita vody z veřejného vodovodu je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
V současné době se projednávají podmínky odprodeje vodovodu od vlastníka obce České Metuje provozovateli společnosti VAK Náchod a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V současné době vodojemy zajišťují minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pitná voda bude dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Žďár nad Metují, dovozová vzdálenost 3 km), příp. dovozem vody ze zdroje Teplice nad Metují – studna Sokol (do 5 km). Totéž se týká větších poruch nebo havárií na vodovodním systému. Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skalka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,82 0,88 0,94 1,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,84 0,96 1,08 1,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Ve Skalce není vybudována soustavná obecní kanalizace ani čistička odpadních vod. Je využíván systém propustků, struh a příkopů. Zde jsou zaústěny přečištěné odpadní vody ze septiků a DČOV, stejně jako vody dešťové. Zbytek obyvatel řeší likvidaci OV pomocí nepropustných jímek s následným vývozem na nejbližší kapacitně dostatečné ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotky dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Police nad Metují.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skalka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva